DCRA 2017 CFRC FCWC TEAM 900 2 SCORES        17 Aug 2017 16:47:57

  15 @ 900 metres, scheduled Thu 17 Aug 2017 15:07-16:44

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 70v2  545V545555V4445
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 69v2  55445V55553V454
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 71v3  55455554V5445VV
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 72v7  VVV5545VVVV4545
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 75v10 55VVVVVVV55V5VV
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 73v5  45VV55V55V45V55
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 60v2  5544V5V44343333
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 74v11 5VVVV5VVV4VV5VV
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 75v5  5V5V5V55V5V5555
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 71v4  5V44454V5VV5555
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 74v6  55555V545VV5VVV
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 65v2  54444V444V55444
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 73v4  555V55V4V55545V
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 72v4  454555455VVV55V
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 71v3  454555V5455V5V4
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 67v3  4444V545V44545V
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 73v8  45V5545VVVVV5VV
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 71v5  5V445V45V5545VV
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 71v7  V54V4V5VV545VV4
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 72v7  VVVVV5555V4544V
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 70v4  5VV544555V4V535
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 73v4  545555V5VVV5545
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 71v7  V4VV555V44VV4V5
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 75v6  5V55555V5VV5VV5
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 73v4  55VV5555V555V44
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 75v8  VV5V5V5V555VV5V
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 73v5  V55V4V4555555VV
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 73v7  54V4555V5V5VVVV
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 69v2  55VV54555444454
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 69v5  5544V55V3V4VV45
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 72v5  VV555V5V5V55354
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 72v7  5VV5VVV4455V5V4
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 75v6  5VVVV555V55V555
FAULKNER,GARY,AUSTRALIA       #564 MMXXF 71v3  55555V4V5544V45
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 74v6  5VVVV55555V5V45
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 69v5  5VV545544VV4V44
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 74v4  555V5V5V5V55455
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 72v4  5V4555545V54VV5
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 70v5  5V555VVV54V4444
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 74v4  5555555V55VV54V
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 66v3  5V4V445V4544534
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 75v10 55VVVV55VV5VVVV
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 70v3  5555544V5V45V44
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 66v3  4434VV4555345V5
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 72v7  V555VVV525VV55V
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 71v5  V544VV53V5V5555
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 66v5  5V44VVVV4444345
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 65v5  5VV4VV444V44344
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 72v5  55VVV5V45455V54
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 72v5  5V45V44V5555V5V
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 72v7  5V4V5V4V555VVV4
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 72v8  VV5V444V5V5VVV5
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 72v8  V545VV455V4VVVV
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 74v9  VV555VV5V5VVVV4
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 74v6  V55V55555VVVV54
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 71v7  5VV5V3V454V5V5V
LEIBOLD,KEVIN,MARKHAM,ON       #427 MMXAF 73v4  5V5V5V5V5455455
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 74v4  55555V4V55555VV
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 70v6  VV544V5V45VV544
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 70v2  V4455555554454V
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 70v5  5V55554V44V4V4V
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 73v6  555555VVVV5V4V4
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 73v6  5VV4555VVV4V555
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 70v3  444V5555V5V5535
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 69v4  54554VV44V35V55
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 73v6  5V55V4V455V55VV
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 74v7  VVV5V555V55VV45
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 68v2  5454445VV544545
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 71v6  454554V5VVV4V5V
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 74v8  55VV4VVVVV555V5
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 73v5  545555V545VVV5V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 73v5  VV5554555VV545V
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 69v6  VVVV45544VV4544
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 73v6  V5V545V455VVV55
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 71v4  545V554V5V4V545
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 74v8  54V55VVV55VV5VV
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 65v2  4V434535445V554
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 67v3  5V55545V454V343
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 66v2  345VV5445454445
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 74v5  VV5V545V5V55555
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 62v2  54344344V44355V
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 62v1  42344545355V454
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 67v4  V54444V4V54V544
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 67v4  444V4455VV55V43
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 68v5  5V4545V4VV44V44
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 70v8  VV4V554VV444VVV
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 71v5  5V55V445V4V55V4
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 73v3  5555553V55V55V5
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 71v5  545V54V545V45VV
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 68v1  5555554V4552544
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 71v4  VV544V55V554455
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 75v9  5V5V555VVVV5VVV
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 71v4  455V44V5V5V5554
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 69v7  VV5555VVVV433V4
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 71v6  V5534455V55VVVV
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 72v5  55VVV54VV455545
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 75v10 55VV55VVV5VVVVV
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 71v5  V4V455V54554VV5
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 74v8  V5V45V5V5VVV55V
WEST,JOE,UK             #583 MMMXO 73v5  5V5455V45555VVV
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 66v5  454V44145V5V5VV
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 69v5  35V44V55VV44V55
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 72v5  V45VV45V555V554
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 60v3  444V4324455VV42


 104 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Thu Aug 17 2017 16:47:57
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.