DCRA 2017 CFRC FCWC TEAM 800 2 SCORES        17 Aug 2017 15:36:30

  15 @ 800 metres, scheduled Thu 17 Aug 2017 13:00-14:37

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 73v10 VV45V5VVV5VVV4V
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 73v6  5V5VV55VV44V555
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 71v6  5VVV4545VV445V5
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 73v9  5V445V5VVVVV5VV
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 75v9  V5555VV5V5VVVVV
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 72v7  V55V54V4VVVV455
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 67v4  0535V555V455VV5
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 75v8  VV5VV5V5555VVV5
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 72v6  V5554VV4V55V5V4
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 73v6  45V5VV5V5554VV5
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 74v9  VV555V4V5VVV5VV
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 72v3  555V54554545VV5
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 73v10 4VVVVVVVVVV5455
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 71v3  5554445V5455V5V
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 69v4  5V5545V5V543V44
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 72v7  5V555VVVV445V4V
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 74v8  V545V55VV55VVVV
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 75v9  5VVV5V5VVVV555V
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 71v2  5545VV555534555
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 75v10 V55VVVVVV55VVV5
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 68v3  555544V534V44V5
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 71v6  55534455V5VVVVV
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 71v2  55V5544555544V5
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 75v5  5VV555V5V55555V
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 74v8  V5VV5VVVVV55545
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 75v10 VV5VV55VV5V5VVV
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 71v3  54V555V454554V5
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 74v7  55VV4V5V5555VVV
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 72v4  V555V45545554VV
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 73v8  5VV5VVVV54VV545
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 67v5  5V4V444V4V4544V
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 75v7  5V5VVV55VVV5555
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 75v9  55VV5VV5VV5VVV5
FAULKNER,GARY,AUSTRALIA       #564 MMXXF 71v6  V554V5444VVV5V5
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 72v8  5V55V4V45VVVVV4
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 74v9  V5VV4V5V5VVVV55
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 74v6  5555VVV5554VVV5
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 74v8  55545V5VV5VVVVV
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 67v2  3454444V545V555
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 73v5  VV55VVV55454555
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 72v6  55V4VV55554V4VV
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 75v11 VVV55VV5VVVV5VV
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 74v5  V55555V54VVV555
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 67v6  53VVV5V54V43V44
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 75v11 VVVVVV5VVV555VV
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 75v9  55VV5VV5V5V5VVV
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 71v6  VV5455V4V5VV454
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 73v6  V455VVVV5V55554
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 74v8  5V5VVVV5VVV5554
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 74v9  555VVVVVVV455VV
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 73v4  5V54555V45V555V
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 69v3  VV45V5553544545
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 72v7  V54V554VV4V55VV
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 73v5  554554V5V55V5VV
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 75v11 VV55V5VV5VVVVVV
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 75v9  5VVVV5VV555V5VV
LEIBOLD,KEVIN,MARKHAM,ON       #427 MMXAF 74v10 V5VVVV5V5VVVV45
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 75v10 V5V5V555VVVVVVV
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 74v10 VV5V5VVV54VVV5V
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 74v6  V5V54555V55VVV5
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 71v5  54VV5VV5V445455
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 75v6  55V5VV55V555VV5
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 74v10 VV55VVVVVVV545V
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 74v6  55545V55VVVVV55
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 72v4  V4V4V555555V554
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 73v4  5VV44V55V555555
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 75v8  V5555VV55VVVV5V
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 68v4  5V5V5454V44444V
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 72v1  54V555555355555
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 72v7  5555VV45VV4VV4V
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 73v8  V554VVVVVV5545V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 74v6  55555V5V55VV4VV
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 74v8  4VV55VVVV5555VV
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 72v4  VV545V55554545V
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 72v2  55444555V5V5555
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 75v8  5V5VVVVV55555VV
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 74v6  V55VV55554V5VV5
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 72v5  4VVV5555V55544V
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 71v5  V445544V5VV5V55
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 74v6  5V5V5VVV45V5555
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 73v5  VV55VV45555554V
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 70v3  5555V544V55V444
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 72v5  555VVVV544554V5
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 66v3  55444V435455VV3
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 72v6  555VVVVV445554V
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 74v5  55V5555V5VVV455
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 74v4  55VV5VV55555455
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 72v6  V5V5V55VV45454V
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 72v6  5VVV4555445VVV5
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 75v8  555VVVVV5555VVV
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 73v7  555V4VVV5V455VV
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 74v8  5555VVVV55VVVV4
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 73v9  454VVVV5V5V5VVV
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 74v8  VVV5VV4V5V5555V
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 74v6  5V555VVV5545VV5
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 74v5  5555V5VV45VV555
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 74v8  5VVV5VV5VV4V555
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 73v12 VVVVVVV5VVV35VV
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 75v9  5VVV55555VVVVVV
WEST,JOE,UK             #583 MMMXO 74v10 5VVVVVV54VVV5V5
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 74v6  5V55V55VVV45V55
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 70v2  V45V55455455445
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 71v6  4VVVV445VV55455
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 72v3  V55V555455545V4


 104 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Thu Aug 17 2017 15:36:30
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.