DCRA 2017 CFRC FCWC TEAM 700 2 SCORES        17 Aug 2017 12:24:11

  15 @ 700 metres, scheduled Thu 17 Aug 2017 10:00-11:25

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 74v6  V5V555V5VV554V5
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 71v4  55V33V5555V555V
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 74v10 VVVV45VVVV55V5V
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 75v5  555V555555VVV5V
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 75v12 V5V5VVVV5VVVVVV
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 64v8  VV1144VV5V4V5VV
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 74v7  V545VV55V5VV55V
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 75v13 VV55VVVVVVVVVVV
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 74v9  5V5V5VVV5VVV4V5
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 75v13 VVVVVVV5VV5VVVV
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 75v12 VVVV5VV5VVV5VVV
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 73v9  VVVVVVV545VV455
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 75v7  5VVVVVV5V555555
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 74v8  V5V55VV54VV5V5V
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 74v6  55555VV4VVV555V
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 71v5  5V45V5V444VV555
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 75v9  VV5V5V5V5VV5VV5
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 75v8  5V5V5VV5VV5V55V
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 70v8  VV45VV544VVV44V
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 75v11 VVV55V5VV5VVVVV
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 67v3  54V455V45445V43
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 72v8  VVVV55V45445VVV
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 75v8  555VVV5VVVV55V5
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 75v8  555VVVVV5V55VV5
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 75v11 VVVV5VVV55V5VVV
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 75v13 VVV5V5VVVVVVVVV
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 74v7  VVVVV5V455V5555
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 75v12 5VV5VV5VVVVVVVV
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 75v13 V5V5VVVVVVVVVVV
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 74v6  V55VV54555VV55V
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 75v9  55V5VV5VVVV55VV
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 75v7  5VV5VV555VV555V
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 74v9  55VVV45VVV5VVV5
FAULKNER,GARY,AUSTRALIA       #564 MMXXF 75v8  55VVV5V55VVVV55
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 75v8  5V55V55VVVVV55V
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 73v5  5555V55V44V5V5V
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 74v9  V4VVVVVVV55555V
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 74v6  555V5VV5V55VV54
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 75v7  55V55VVVV55V5V5
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 74v9  VVVVV5V5VV5V554
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 74v8  5VV455VVVVVV555
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 75v15 VVVVVVVVVVVVVVV
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 75v8  VVV5V5VVV55555V
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 73v7  55VV5445VVV55VV
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 75v10 VV5VV55VVVV55VV
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 75v10 55VVV55VV5VVVVV
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 72v7  V5VV55444VV55VV
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 75v9  V5VV5VVV5VV55V5
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 75v7  V55V55V5VVV55V5
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 75v9  55VVV5VV5V55VVV
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 74v7  4V5555VV55VVVV5
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 74v9  V555VV54VVVV5VV
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 75v7  55V5VV5555VVV5V
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 71v9  5V5V5VVVV33VVV5
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 75v7  5VVVVVV5V555555
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 75v12 5VVVVV5VVVVVV5V
LEIBOLD,KEVIN,MARKHAM,ON       #427 MMXAF 73v8  5544VV5VV5VV5VV
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 74v8  55VVVVVV4V55V55
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 74v7  55V5VVV5V554V5V
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 75v9  5VVVVV5V55VVV55
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 75v6  5555VV5V5V5V55V
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 75v9  55V555V5VVVVVVV
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 75v11 VVVVVVVV5VV555V
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 73v8  554VV5VV54V5VVV
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 75v5  V5VV5VV55555555
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 75v9  V55VVVVVVVV5555
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 75v12 5VVVVVV5VV5VVVV
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 75v10 VV5VV5VVVVV555V
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 73v7  VVV5VV45555VV54
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 74v11 5VVVV5V4VVVV5VV
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 75v9  5VV55V55VVV5VVV
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 75v10 5VV5VV5VVV5V5VV
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 74v9  5VVV55VV4V5V5VV
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 75v9  55V5VV55VVV5VVV
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 73v5  55V5455V5VV4V55
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 75v13 5VVVVVVVVVVVV5V
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 72v4  55VV5554VV55544
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 75v10 55VVVVV555VVVVV
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 74v8  55VVVV5V554VV5V
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 75v7  VVV555V5V55V5V5
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 75v8  5V5V55VVV5VVV55
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 72v4  V5V544V545555V5
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 75v10 VVV55V55VVVVV5V
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 74v7  VV545VV55VV555V
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 74v4  55555V55VV45V55
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 73v7  V45V5V4VVV55V55
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 75v10 5VVV5V5VVV5V5VV
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 75v11 VV5VV5VVVVVV55V
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 74v7  4V55V5VV5VVV555
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 75v7  VVV5555VV5VV555
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 75v8  555VVVV5VVVV555
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 75v13 5VVVVVVVVV5VVVV
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 75v10 5VV5VVV5V5V5VVV
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 75v9  5VV5VVV5555VVVV
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 74v8  VV5V555VV54V5VV
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 75v3  V555555555V5V55
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 75v14 VVVVVV5VVVVVVVV
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 70v7  V54VV5VV4VV4544
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 75v8  V55V5VV55V55VVV
WEST,JOE,UK             #583 MMMXO 75v9  55VVVVVV5V55VV5
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 75v8  5VVVVVV55V55V55
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 74v10 5V4VVVVV55VV5VV
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 73v7  V545VV55V55VVV4
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 69v7  5V54V454VV43VVV


 104 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Thu Aug 17 2017 12:24:11
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.