DCRA 2017 CFRC FCWC TEAM 900 1 SCORES        16 Aug 2017 17:08:30

  15 @ 900 metres, scheduled Wed 16 Aug 2017 15:07-16:44

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 70v4  5VV45555444VV54
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 60v1  54544444542V433
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 64v2  4524454V4544V54
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 70v4  4V444555VVV5455
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 67v1  5554545V5544434
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 71v5  5V44555VV5V4V45
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 66v2  V55V54453544345
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 69v3  V5V44455454545V
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 68v5  V435VVV4544455V
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 67v4  54445543544VVVV
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 69v4  555VV5544V5V434
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 66v2  55V5V4444344554
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 69v1  5555V5544444554
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 62v3  244344V555344VV
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 66v2  434V45454V45545
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 54v1  3430454V4543424
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 68v5  5V45523VV455VV5
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 68v3  55543355V555VV3
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 69v1  554544545545V54
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 72v4  55545545V545VVV
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 61v2  33255V543454V53
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 67v2  544V4545V552545
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 67v4  444455VV543V54V
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 69v5  44V5V5V5444VV54
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 72v4  V5V5VV455454555
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 72v5  V4555VVV5V54455
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 65v1  5544445534544V4
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 72v4  555445V5V5554VV
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 66v3  5V4433V544555V4
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 67v5  V44V3V544V5V544
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 65v1  5455554445V5531
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 64v0  533434544554555
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 72v6  VVV555V5V44455V
FAULKNER,GARY,AUSTRALIA       #564 MMXXF 67v3  54VV4V554444445
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 62v3  V5434531445VV45
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 63v2  55V44325445444V
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 64v4  4V43345544V35VV
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 65v1  5V5315544555544
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 73v7  V4V5VV5V4V555V5
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 63v1  V55333534454554
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 64v5  4VV453V3444V44V
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 67v4  V455V3453VV4545
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 67v5  5VV444445VVV444
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 69v4  VV44V454445V555
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 71v5  445VVV544555V5V
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 70v3  V44454V55455V55
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 67v2  5445V5545V44543
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 63v2  544354444V5V344
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 66v1  555435V55442545
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 62v3  V544354V343V534
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 62v1  52552344V455544
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 72v4  V545554545VV55V
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 71v5  VV5453V555V4V55
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 61v1  4454224445544V5
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 72v3  V4545V555455V55
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 66v2  54V5V4444545444
LEIBOLD,KEVIN,MARKHAM,ON       #427 MMXAF 68v3  4V4V555534V5454
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 72v9  VV5VV44VVV54V5V
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 66v3  4455VVV43444545
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 66v3  425445V355VV545
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 64v2  444445544345VV4
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 71v5  5544V4V4V5555VV
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 73v7  4VVVV55VV5V5545
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 62v4  334444VV4VV5542
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 65v2  34454454V5V4544
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 59v1  4534433344V5435
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 71v5  3VV5V445555V5V5
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 67v2  V55V44455554344
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 65v3  5V54434544V543V
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 71v5  V554V3455VV55V5
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 69v4  555455V4VV4345V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 63v4  5V5443144VVV454
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 65v3  V4V54354335V554
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 64v4  V433V5544443V5V
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 70v1  V55555445445455
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 70v4  55344555545VVVV
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 59v2  544354VV4334334
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 66v3  54V455V44V44444
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 55v1  333354343335V44
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 71v4  VV55V5445V55454
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 71v4  5VV54445554V55V
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 65v3  4445VV35V534445
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 72v5  544V5VV555V54V5
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 68v3  VV344355V545555
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 67v4  454V44444V5V5V4
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 71v3  5V5V5544V553555
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 69v6  44553V54VV5VV4V
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 67v5  VV25445VV4545V4
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 68v3  V4455545V4354V5
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 69v2  V45544V54555445
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 65v0  555344555354444
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 70v4  V4V54545V45V545
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 70v5  V454555V4V53VV5
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 68v4  44V4V44544V555V
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 72v2  55454V55555V455
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 70v2  445V54545555V45
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 72v6  5V55554V5VVV44V
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 65v3  355V44V445V4444
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 70v2  55V454545V55454
WEST,JOE,UK             #583 MMMXO 72v2  555555V455V5544
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 69v3  45V4V4445555V45
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 61v4  4V45323V3544V4V
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 72v7  5VVVVVV5555V444
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 67v2  4455VV455544354


 104 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 16 2017 17:08:30
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.