DCRA 2017 CFRC FCWC TEAM 700 1 SCORES        17 Aug 2017 15:23:28

  15 @ 700 metres, scheduled Wed 16 Aug 2017 10:00-11:25

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 72v8  VV5V5VV534V5VV5
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 67v4  5V355V44544VV44
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 72v10 V4VV455VV4VVVVV
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 73v8  55V4VVVV5V45VV5
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 75v13 5VVVVVVVVV5VVVV
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 67v5  4444VV4444VVV55
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 71v6  VV55VV45V44455V
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 73v9  5VVVVV555VVVV53
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 75v8  V555V5VVV5V5VV5
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 74v8  5V5VV5VV5VVV545
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 74v4  55V5V5545555VV5
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 70v5  4444555V4VVV55V
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 75v10 VVVV5555VVVV5VV
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 71v5  V44454555VVVV55
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 71v2  55555V54445545V
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 71v3  5VV4445555554V5
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 70v6  55V454V5VVV44V4
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 74v6  55VV45555VVVV55
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 69v5  V44455V5V5VV444
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 75v8  55VVVVVVV5555V5
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 73v5  55VV54V4555VV55
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 72v6  55VV5VVV455V445
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 74v8  V55V554VVVV55VV
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 75v11 55VVVVVV5VVV5VV
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 74v10 VV4VVVVVV5V5V55
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 73v9  5VVVV45V4V5VVV5
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 72v9  V54VV4VVVV5V5V4
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 75v10 5V5VVVVVVVV555V
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 74v9  VVVVVV5V5545VV5
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 72v4  VV5544554VV5555
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 71v7  4V5VV4V4554V5VV
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 73v7  5545VV5V5VV45VV
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 73v10 5V5V5V4VV4VVVVV
FAULKNER,GARY,AUSTRALIA       #564 MMXXF 74v6  VV555V5555VVV54
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 73v6  55V545VVVV545V5
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 71v6  4V45V5V4V5554VV
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 74v7  5555V5VVVVV54V5
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 71v5  55VVVV54V544455
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 71v5  V455V455VVV5454
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 74v9  5V5VVVVVV5V54V5
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 69v3  V4454V5555445V4
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 73v7  55455VV5VVVV4V5
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 74v6  5VVV45V55555V5V
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 73v3  55455V555VV5545
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 74v9  VVVV555VVV5V54V
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 72v4  V55V5554445V55V
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 74v4  5V55555VV555V54
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 71v4  455V5V5453V5V55
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 73v6  555VV45VV4V5V55
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 73v8  5VV55455V4VVVVV
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 67v3  54V4V5544443V55
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 69v7  V44545VV3VVV54V
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 75v11 VVVVV55V5VVV5VV
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 75v6  5555VVVV5V5V555
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 74v6  555555VVVVV5V54
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 73v9  VVVVVV5544V5VV5
LEIBOLD,KEVIN,MARKHAM,ON       #427 MMXAF 75v6  VVV55V555555VV5
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 75v8  55V55VVVVVVV555
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 75v12 5VV5VVVVVVV5VVV
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 70v6  45445V4V4V5VV5V
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 73v6  555VVVV44V5V555
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 73v6  55VVV55445V5VV5
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 75v10 5V55VVVVVVVVV55
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 70v4  54VV5VV44555454
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 70v4  54V5V545V5V5435
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 73v9  VV45V45VV5VV5VV
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 74v9  VVV5V5V55VVV5V4
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 73v6  VV554VVV554V555
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 69v2  54455V4V5535545
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 75v9  VVV5V5V55V5VV5V
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 75v8  5V555VVVV5V5V5V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 70v4  VVV44554V455545
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 73v5  55VV5V4V5V54555
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 74v8  5V555VVVV5V45VV
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 71v4  54545V545V554VV
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 74v8  5VV5VV545VV55VV
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 70v5  554V445V5454VVV
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 71v5  55554V44VV54VV5
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 69v8  V443VVVV45V5V4V
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 75v6  55V5V55V5V5VV55
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 73v6  V55VV5V5VV55445
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 70v3  55V55545V4V5543
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 73v7  55V45VV45VVV5V5
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 74v8  V5555VV54VVV5VV
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 71v5  V545555454VV4VV
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 73v8  5VV4V5V4VV5V55V
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 75v6  5VVV55V555V5V55
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 75v12 VVVVVVVVVVVV555
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 74v10 VVV54V5VVVVV55V
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 73v5  5VV545555V5V4V5
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 75v12 VV5VVVVVVV55VVV
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 75v12 VVVVVVVVVV55VV5
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 75v8  555V55VVV5VV5VV
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 72v6  55VV5553554VVVV
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 75v11 VV5V5VVVVV5VV5V
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 75v8  555VV5VV5VVV5V5
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 75v8  555V5VVVV5V5VV5
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 69v5  544445V5VVV3V55
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 75v12 5V5VVVVVVVV5VVV
WEST,JOE,UK             #583 MMMXO 74v8  5V5VV5V5VVVV455
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 75v6  55VVV5VV555555V
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 73v7  VVV55V45VV4555V
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 75v7  55VV5V5555V5VVV
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 71v4  5V55VV45V444555


 104 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Thu Aug 17 2017 15:23:28
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.