DCRA 2017 CFRC LR CHAL III (F) SCORES        09 Aug 2017 14:47:19

  15 @ 900 metres, scheduled Tue 8 Aug 2017 15:51-18:12

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,KENNY,USA           #614 MMXXO 72v8  V45VV544VVVV55V
ADDIS,JEFFREY,FL,USA         #300 MMXXF 67v4  5544VV35V44V454
ADLER,RAINER,GERMANY         #685 MMXXO 67v3  453554V4V5V4454
AHRENS,SHAWN,TX,USA         #301 MMXXO 63v3  4343V43554VV445
ALLMAN,CHRIS,AUSTRALIA        #571 MMXXF 57v2  0004544V555V555
AMBER,JOHN,MD,USA          #302 MMOXO 70v6  545V5VVV4VV5453
BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 69v3  5455V45V454V445
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 59v1  4344445154V4444
BALDRY,ALAN,UK            #604 MMXXF 59v1  33344354354V355
BALOLIA,SHIRAZ,WA,USA        #305 MMOXO 71v6  V4444VV5V5555VV
BARLOW,DARYL,AUSTRALIA        #306 MMXXF 54v1  513444444V42244
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 54v1  444V43241245444
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 66v3  V445V455V454344
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 71v4  4V5V55V5545544V
BASS,BAILEY,TX,USA          #719 MFJXF 58v0  144454453445425
BASSON,POENA,SOUTH AFRICA      #672 MMXXF 64v1  54355444V434554
BAXTER,PETER,UK           #608 MMXXF 58v0  524544433444453
BEAUCHEMIN,DENYS,TX,USA       #309 MMXAF 64v3  3245V5542V455V5
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 66v1  4444V5545444455
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 59v0  544254543444452
BERRY,ELLIS,NC,USA          #312 MMXXF 62v2  444V4544V235454
BEZEAU,FRANCIS,LAMEQUE,NB      #313 MMXAF 52v1  3333234324V5543
BIGGS,DANNY,USA           #616 MMOXO 74v7  5V5V5V54VV5V5V5
BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #314 MMXAF 63v1  5245V5545434345
BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #315 MMXAO 71v2  55554554554V45V
BIZZELL,CORY,TX,USA         #316 MMXXO 73v4  54V5V5VV4555555
BLACKMORE,DANNY,AUSTRALIA      #572 MMXXF 65v4  43V34VV5555V344
BLAKE,JEFF,VT,USA          #317 MMXXO 69v6  545444544VVVVVV
BLEDOWSKI,TOMASZ,MISSISSAUGA,ON   #318 MMXAO 71v2  555355V545V4555
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 70v4  5555544V4VV544V
BOND,TOM,UK             #598 MMXXF 67v2  5345444V55V5454
BOREHAM,DAVE,AUSTRALIA        #503 MMXXO 69v4  VV5544V4454545V
BOYER,DOUGLAS,MI,USA         #321 MMOXF 68v1  55V544453555445
BOZHKO,NIKOLAY,UKRAINE        #709 MMXXF 63v3  V4553553V4325V4
BRAMBILLA,GIAN LUIGI,ITALY      #322 MMXXF 56v3  214443V335V35V4
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 72v7  V4V5V5V45VV5V45
BRAMLEY,MADISON,AZ,USA        #323 MFJXO 68v5  455534V4VV5VV44
BRAUN,FRITZ,FL,USA          #324 MMOXF 60v3  2V443345344VV45
BRAUND,RICHARD,AUSTRALIA       #536 MMXXO 68v6  V544545V3VV4V4V
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 72v3  44555V55V45V555
BRUTON,PAUL,FL,USA          #325 MMXXF 62v2  53553454325V35V
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 70v1  5554V4555454554
BURTON,ROBBY,VA,USA         #327 MMXXF 68v4  555VVVV44545344
BUXTON,LANE,CA,USA          #328 MMXXF 62v1  435444335535V45
CALDER,NEIL,UK            #607 MMXXF 65v4  V2444V4555V44V4
CAMERON,STUART,LANGLEY,BC      #329 MMXAF 63v4  43555523V3V3V5V
CAMPOS,LUIS RENATO,BRAZIL      #330 MMXXF 59v2  53V4V2545353343
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 66v1  44445V554345545
CANDY,IAN,TORONTO,ON         #332 MMXAF 62v1  455243V45345445
CARMICHAEL,JOHN,GLOUCESTER,ON    #712 MMOXO 66v1  454545554V53444
CARPENTER,DALE,USA          #619 MMXXO 70v7  V355445V45VVVVV
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 71v7  4V5VV455V4V45VV
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 54v2  V340234244535V5
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 55v0  434444342454442
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 59v2  1VV424543553553
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 66v5  V44544V534VVV44
CHIAPPINELLI,EMANUELE,VT,USA     #336 MMOXO 69v2  V554545444555V4
CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #337 MMXAF 71v5  545V545V45V4VV5
CHOU,WILL,AURORA,ON         #338 MMXAF 65v1  53334445554555V
CLOSEN,KEN,KILLARNY,MB        #341 MMXAO 57v1  333454444344V52
COCHRAN,JEFF,TX,USA         #342 MMXXO 66v3  455434444V4VV55
COETZEE,ALEXANDER,SOUTH AFRICA    #684 MMXXF 60v3  V4444444V434V33
COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #343 MMXAO 69v5  255VVV554V5445V
CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #344 MMXAO 70v4  4545V54VV4555V4
CONLON,ADRIAN,AUSTRALIA       #516 MMXXO 72v1  55545455455V555
CONLON,FRANCIS,CT,USA        #345 MMXXF 41v0  111223434333353
COONEY,WILLIAM,VA,USA        #723 MMOXO 71v3  545V4455555V54V
CORTINA,AMBERLEEANA,USA       #644 MFJXO 63v4  V435435V434V4V4
CORTINA,ERIK,TX,USA         #347 MMXXO 70v7  255V455VVVVVV54
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 75v7  5V55V5V5V5VVV55
COX,JAMES,VA,USA           #348 MMXXF 42v0  011114333454534
CROFTS,JAMES,VA,USA         #349 MMXXF 64v2  25V4433445V5555
CROSBY,PAUL,UK            #606 MMXXF 62v2  543V544V5433543
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 62v2  V554V4443443453
CRUZ,TRISLAM,NY,USA         #350 MMXXF 56v1  34444444V144335
DALEY,JULIAN,AUSTRALIA        #352 MMXXO 61v2  V3V445443452535
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 75v10 VVVV5VV55V55VVV
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 60v5  33V4V4V4V4V4432
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 64v2  544VV3445445354
DE CHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC   #353 MMOAO 66v4  V4544V34454V45V
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 60v3  434345VV4344V34
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 69v2  5455544544V45V5
DENEKAMP,GREGORY,NC,USA       #355 MMXXF 56v0  445443422443445
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 71v5  55V55V4544VV54V
DOBSON,DAVID,AUSTRALIA        #548 MMXXO 67v1  4554445554V5534
DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #554 MMXXF 67v1  V45445544445554
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 71v6  545VV4V54V5V5V4
DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #358 MMXAO 71v4  5V55V5445V5V544
DREW,JORDAN,AUSTRALIA        #435 MMXXF 66v1  545454V43544545
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 67v2  554555V3V455443
DU PLESSIS,FRANCOIS,SOUTH AFRICA   #668 MMOXO 66v2  55V4345544445V4
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 69v3  45V5V5555544V25
DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #683 MMXXO 66v2  35455454444V45V
DUMONT,DENIS,QC,QUEBEC        #721 MMXAO 69v6  5VV44VVV545V534
DUNBAR,JOHN,WI,USA          #360 MMXXO 69v4  VV44454445V555V
EBRAHIM,AZIZ,SCARBOROUGH,ON     #461 MMXAO 58v0  332343445554454
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 68v2  425445555VV5545
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 71v7  45VVV44VVV5545V
ELS,JANNIE,SOUTH AFRICA       #656 MMXXO 68v4  4554VV545V4444V
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 62v1  5445445545333V3
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 63v2  434534V355444V5
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 74v5  555VV5V45VV5555
FAY,TRUDIE,USA            #622 MFXXF 69v0  554545455555444
FERRARA,BEN,AUSTRALIA        #543 MMXXO 71v5  V3VV554455VV555
FERRARI,FULVIO,FL,USA        #367 MMXXO 71v5  55V5V4555VV534V
FILLINGAME,WADE,NH,USA        #720 MMXXF 64v1  344354534V55554
FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #645 MMMXF 70v3  V454455555VV445
FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #368 MMXAF 52v0  334423334534335
FONSECA,HELIO,BRAZIL         #369 MMOXF 54v1  2343442513V4545
FULMER,MORGEN,NY,USA         #647 MFMXF 68v3  5V4554V5344V545
FULMER,SCOTT,NY,USA         #646 MMXXF 58v2  0244555V44444V3
GALLAGHER,LINDA,AUSTRALIA      #372 MFXXF 49v0  551533412205454
GALLAGHER,MICHELLE,USA        #623 MFXXO 70v6  44V5VV4455V4V5V
GALLOWAY,BOB,ROCKY MTN HSE,AB    #373 MMXAF 65v1  34445354V555445
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 62v3  5V4444254V4335V
GARGANI,GABRIELE,ITALY        #374 MMOXO 67v1  5555444V5553453
GASTON,JAMES,NC,USA         #308 MMXXF 63v1  544434445444V45
GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #671 MMXXF 67v4  344V445V455VV45
GIANASI,ELISABETTA,AUSTRALIA     #567 MFXXF 62v1  544435444445V43
GLYN,DONALD,SOUTH AFRICA       #676 MMXXF 67v4  4V44444545V45VV
GOODY,RICHARD,USA          #624 MMXXO 70v6  54V5V4VV54535VV
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 67v2  45V3V5454555444
GOSNELL,DAVID,USA          #625 MMXXO 70v6  45V4454V5VV54VV
GRAHAM,LYNZIE,TX,USA         #718 MFJXF 54v1  44343315V244444
GRAHAM,MAKENNA,TX,USA        #714 MFJXF 46v1  32V555544222020
GRISSOM,JAMES,MI,USA         #375 MMXXF 63v3  53544V55VV43235
GRYMALYUK,ARTUR,UKRAINE       #377 MMJXO 69v2  554445445V55V45
GUERNSEY,NATHANIEL,VA,USA      #378 MMXXF 62v3  54V25535V4442V4
GUFFANTI,PETER,GERMANY        #696 MMXXO 52v1  53443V325533412
GUNTER,JOHN,FL,USA          #379 MMOXO 60v4  3441255VV54V52V
HACHINSKY,DAVID,FL,USA        #380 MMXXO 65v3  4455334VV4455V4
HALL,DON,RICHMOND,ON         #382 MMOAO 70v1  55V545445554554
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 64v3  445V44345VV4444
HALL,MICHAEL,AUSTRALIA        #570 MMXXF 61v2  445445V444433V3
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 44v0  042341535321434
HAMPTON,NEIL,UK           #609 MMXXF 58v3  5334V44334V3V43
HARKINS,PAUL,UK           #592 MMXXF 65v5  345V454444VVVV3
HARP,STEVE,USA            #626 MMXXO 70v5  5V444VV45V5V554
HARRACH,EDWARD,NM,USA        #383 MMXXO 64v4  54445V44334VVV4
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 69v5  5444V45VVV5454V
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 66v1  V55555434345544
HAYES JR,CHARLES,MI,USA       #386 MMOXF 60v1  5V3545455233443
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 68v0  555553535554544
HENDRICKS,TOD,WA,USA         #387 MMXXO 67v2  555V4535V444454
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 72v5  44VV55V5V55554V
HILL,PAUL,UK             #585 MMXXO 70v2  455V55554544V45
HITTLE JR,JAMES,NC,USA        #388 MMXXF 59v1  42434253555V444
HITTLE,THOMAS,NC,USA         #389 MMXXF 67v2  544555445V3454V
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 67v3  14V5V55V5554445
HOLLOWAY,GORDON,FREDERICTON,NB    #394 MMXAF 64v1  544444524554V54
HOLTZHAUER,FRANCIS,OH,USA      #395 MMOXO 70v3  44V445V555545V5
HORON,BRITTANY,CALGARY,AB      #397 MFJAO 66v3  445V444V544V454
HORON,MARLIN,CALGARY,AB       #398 MMXAO 59v1  443433454V54344
HRYMALYUK,DMYTRO,UKRAINE       #400 MMXXO 71v3  V54544555555V4V
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 69v5  544V4V455454VVV
HUDSON,ADRI,SOUTH AFRICA       #658 MMXXO 70v6  3545V55V5V4VVV4
HULBERT,GORDON,WEYBURN,SK      #401 MMOAF 55v0  542545433341444
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 72v5  4VV55V4V55V4555
IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #402 MMJAO 73v3  545V4555V5555V5
IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #403 MMXAF 63v2  23443555V5V4445
IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #405 MMXXO 65v4  5V4V4354VV53444
IWANOCHKO,MARK,ETOBICOKE,ON     #404 MMXAF 55v1  143344433V43554
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 58v2  5433445V532V343
JENSEN,RICK,USA           #628 MMXXF 59v0  535344454343444
JENSEN,RILEY,OK,USA         #407 MFJXO 55v2  1044443534V5V44
JOHNS,MARTYN,UK           #409 MMXXF 50v2  V235442345321V2
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 71v4  V5544554V55V54V
KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #411 MMXAF 58v0  311345554545355
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 61v1  254545355V34434
KELLEY JR,PHILIP,NC,USA       #413 MMXXF 70v5  545444VV4V55V5V
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 69v1  434554V54555555
KEZIAH,DON,NC,USA          #414 MMOXF 34v1  4442002000V5242
KNICKERBOCKER,REBECCA,NC,USA     #416 MFXXF 64v4  52V553V52VV4535
KOVALSKYY,VYACHESLAV,UKRAINE     #418 MMXXO 67v5  53543VVVVV44554
KOVAN,EMIL,CO,USA          #419 MMXXO 74v7  555VV555VVVV54V
KRAUSS,STEPHEN,FL,USA        #420 MMOXO 69v5  V55344V45V5V4V5
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 72v1  5V4455455555555
KUMAR,PRAVEEN,WA,USA         #421 MMXXF 57v0  423332454545454
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 65v1  344544455554V53
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 71v4  V45545545V545VV
LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #424 MMXAO 68v1  55545544V454445
LAMBANG,SEBASTIAN,INDONESIA     #425 MMXXF 48v3  0201550VVV42455
LANEY,JAMES,USA           #629 MMXXO 72v9  544VVVVV4VVV5V5
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 71v6  444VV5455V5VV5V
LANGE,WALTER,USA           #630 MMOXO 72v6  V5455V4V455VVV5
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 72v7  VV45555VVVV4V54
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 66v1  5544V3344555455
LAUGHTON,DON,AUSTRALIA        #566 MMXXF 61v3  445V3444V34V434
LAWRENCE,TIM,AUSTRALIA        #559 MMXXF 61v2  25355V44354V434
LAZARUS,STEVE,AUSTRALIA       #538 MMXXO 74v10 455V5VVVV5VVVVV
LENTZ,DANIEL,WI,USA         #428 MMXXF 72v3  5535V55555V45V5
LI,MATTHEW,PORT COQUITLAM,BC     #429 MMXAF 49v1  3255344V4322223
LIEBENBERG,JAKO,SOUTH AFRICA     #521 MMXXF 71v3  4555535V4V5555V
LIEBENBERG,PAUL,FL,USA        #430 MMXXF 45v2  V5V544444500000
LILLEY,GREG,FALHER,AB        #431 MMXAO 69v2  5554545V544454V
LITTLEFORD,RODGER,SOUTH AFRICA    #677 MMXXF 55v0  122434454354455
LITZ,BRYAN,MI,USA          #433 MMXXF 68v5  55V33V4V445V55V
LITZ,WILLIAM,MI,USA         #434 MMXXF 67v4  54444V54V5V345V
LLOYD,DAVID,UK            #574 MMXXO 71v2  54445V55V555545
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 72v9  VVVVV5V45VV445V
LONGHURST,JON,UK           #612 MMXXF 64v1  344455435554V44
MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #437 MMXAF 60v1  4243235V5544545
MAHON,RODNEY,AUSTRALIA        #552 MMXXF 58v1  24434535443534V
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 72v5  5V555V44V555VV4
MARQUES,RENATO JAQUEIRA,BRAZIL    #715 MMXXO 63v5  115455VV4VV45V4
MARSH,TONY,UK            #575 MMXXO 70v2  5V54V5554454455
MATTHEWS,CARL,TX,USA         #441 MMXXF 65v4  V534V55V5333V45
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 69v2  5444455445V55V5
MAZER,OLNEY CARLOS,BRAZIL      #639 MMXXF 61v2  44VV43443453445
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 65v1  4445554V3544445
MCGOWAN,CRAIG,AUSTRALIA       #534 MMXXO 72v6  44V555455VVVV5V
MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #445 MMXAF 62v1  54534553V543335
MEAD,ROBERT,IA,USA          #446 MMOXO 65v4  15455VV5V5V5334
MILANUK,MONTE,WA,USA         #649 MMXXF 62v0  353545543344455
MIYATAKE,MILTON TONY,BRAZIL     #448 MMXXF 53v1  1434452354V1435
MOSURE,DAVID,FL,USA         #452 MMOXO 66v2  5344V5455V44553
MURPHY,JIM,USA            #631 MMOXO 74v7  V5V5545VVVV5V55
MYERS,JOHN,TX,USA          #453 MMXXO 70v1  5V5444455554555
MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #454 MMXAF 64v4  V4444V44V45434V
NAGEL,DON,USA            #632 MMXXO 71v6  V455VVVV455544V
NGUYEN,HUNG,TX,USA          #455 MMXXO 67v2  V544445V5543545
NIEUWOUDT,MIAS,SOUTH AFRICA     #655 MMXXO 60v1  443444V53544344
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 65v4  4VV4454VV545433
NIKOLAEV,OLEKSANDR,UKRAINE      #700 MMXXF  0v0  000000000000000
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 73v4  V5V5V545V545555
OGG,GORDON,WATERLOO,ON        #456 MMXAO 74v5  54V5VV55VV55555
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 54v2  14242V5324V5534
PACHE FERREIRA,MARCELO,BRAZIL    #457 MMXXF 58v1  334345413V55454
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 60v1  34534444443355V
PARR,DES,UK             #577 MMXXO 65v2  335V45V44454455
PATE,STAN,USA            #422 MMXXF 65v0  454544454354554
PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #463 MMXAF 60v3  53V3V24245V5354
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 66v2  44V455445444V54
PESSALL,DAVID,PA,USA         #465 MMXXF 57v2  35V5V3225244453
PIERCE,JOHN,MI,USA          #466 MMOXF 64v2  42555454525V35V
PLUNKETT,MIKE,KY,USA         #467 MMXXF 63v5  V4353V3254V54VV
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 70v5  V4455V544V5V4V5
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 64v2  5444V354V534445
POULTNEY,STEVE,UK          #587 MMXXO 70v4  554V5445V45V4V5
PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #470 MMJAO 68v4  5255444VV45V5V5
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 74v4  55455VV5V55V555
PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #472 MMXAF 64v0  543554454425554
RAMIREZ,UBALDINO,PUERTO RICO,USA   #473 MMXXO 62v2  3433V4V54544544
RANKIN,WADE,KY,USA          #474 MMXXO 69v5  V454444V55VVV45
REID,JOSH,AUSTRALIA         #541 MMXXO 67v2  VV4544445555354
RICCI,PETER,AZ,USA          #478 MMOXF 58v1  4323344445444V5
RIES,CHARLES,WEYBURN,SK       #479 MMXAF 63v2  1544544V44V4554
ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #480 MMXAF 67v5  5VVVV454544443V
ROETHLISBERGER,JOHN,MI,USA      #482 MMXXF 62v3  4435V4V4453344V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 65v2  5355534434V545V
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 64v1  5344V4444554535
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 73v4  V54V55V55554V55
ROSENTHAL,ALLAN,AZ,USA        #484 MMXXO 59v2  30444545V44V354
ROTH,MARK,CA,USA           #485 MMXXO 67v2  4554544454544VV
RUSNAK,GEORGE,FL,USA         #487 MMXXO 60v1  44445V355433443
RYAN,CARRIE,UK            #613 MFXXF 63v2  V344354V4454445
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 69v1  444554V54555554
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 74v3  5V54V555V555555
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 62v2  4445253344VV554
SCHMITZ,STEFFEN,GERMANY       #694 MMXXO 65v3  45444VV5445V434
SCHULTZ,ANDY,GRAND COULEE,SK     #727 MMXAO 74v6  VV55V555V545VV5
SCHWARTZKOPF,MATTHEW,AZ,USA     #491 MMXXF 64v2  4444V54V5533445
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 68v6  44445VV54VVVV44
SCRIVENS,JASON,UK          #600 MMXXF 69v3  545453V44V5555V
SCULLY,PAT,USA            #633 MMXXO 73v3  5554555V455VV55
SEBOLD,BOB,USA            #634 MMXXO 71v6  VVVV55V5V444455
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 67v3  44445V5V4V55354
SHAMBROOK,PHIL,UK          #590 MMXXO 71v2  55V54554454555V
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 74v9  V5V554VVVVVV55V
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 56v1  440433533355V54
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 58v3  V534V52544V3233
SHELLEY,EDWARD,NC,USA        #492 MMOXF 61v4  5V3233V4VV44454
SHYPYLENKO,YAROSLAV,UKRAINE     #708 MMXXF 55v2  V242V3442453534
SIGLER,JOHN,DEL,USA         #494 MMOXO 69v2  54V554544V54554
SIMMONDS,RUSSELL,UK         #591 MMXXF 62v3  5435V4V43V33454
SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #495 MMOAF 52v0  244543344411445
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 66v2  V534455535V3455
SMITH,ROBERT,PARSONS POND,NL     #496 MMXAF 55v1  4353445V5234332
SOLOMON,BRET,MI,USA         #497 MMXXO 68v2  45V44445V445555
STEWART,DARREN,UK          #579 MMXXO 71v7  VV4V5444V55VVV5
STEWART,TIM,UK            #498 MMXXF 61v1  3V5335435535543
SUDDUTH,JAMES,FL,USA         #500 MMXXF 65v1  444551544V55545
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 68v6  3V4V45V44VV545V
SUTTON,COLIN,AUSTRALIA        #490 MMXXO 62v5  V5VV5500V55444V
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 57v0  543345444445431
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 71v6  5VVV53V55VV5544
THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #504 MMXAO 64v4  3V535VV35V54434
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 73v3  5455555V55V545V
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 69v2  5544V544554545V
THOMPSON,ROBERT,UK          #588 MMXXO 73v5  5555554V4VVVV55
THORNTON,STEVE,UK          #595 MMXXF 54v1  24533543V445034
TILLACK,LOWELL,AUSTRALIA       #545 MMXXO 72v5  4554545VVVVV555
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 63v2  444544444V4V543
TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #508 MMXAO 66v2  5554V434V554444
TOMPKINS,MID,USA           #635 MMOXO 70v6  24V5555V5V5VV4V
TOMPKINS,NANCY,USA          #636 MFXXF 63v0  524445545435445
TOWNSEND,MARTIN,UK          #580 MMOXO 71v6  VVV4V45554V455V
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 71v9  V44VVV544VVV5VV
TRAYLOR,JEFF,IN,USA         #510 MMXXO 68v3  55445VV443455V5
TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #511 MMOAO 68v1  V55544555445543
VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #514 MFJAF 57v1  245V43335445343
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 66v3  4V54V5V44444544
VAN DUYSE,PAUL,OTTAWA,ON       #515 MMOAF 59v0  553544534534243
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 68v2  5544544555345VV
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 66v3  44443V45V554V54
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 71v3  54545555545V4VV
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 71v2  54V554554455V55
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 68v4  V44V5V445454V54
VENIER,DAVE,BOLTON,ON        #486 MMXAF 40v0  122131303534345
VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #670 MMXXF 61v2  33544V444V45344
WAITES,MICHAEL,AUSTRALIA       #537 MMXXO 73v6  5445V55V5VV5VV5
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 69v3  54354V545V554V5
WALKER,MARK,USA           #637 MMXXO 75v7  55VVV5V55VV555V
WALKER,ROBERT,MO,USA         #518 MMXXO 65v4  153454V3VVV5555
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 67v1  554454545444V45
WARRIAN,GREG,AUSTRALIA        #549 MMOXO 67v2  554544544454V4V
WATTS,BILL,CALGARY,AB        #519 MMXAF 62v0  454444444445444
WEBSTER,JIM,NY,USA          #522 MMXXF 60v3  5V4V5543442432V
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 67v2  45445444V55454V
WEST,JOE,UK             #583 MMXXO 70v5  54455V454VV4VV5
WHITE,MATT,OH,USA          #523 MMXXF 52v1  31153243534544V
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 65v2  35543V5445V4445
WILHITE,SHAWN,ROCKY MNT HSE,AB    #525 MMXAO 61v1  44V444433544544
WILLIS,GEOFF,AUSTRALIA        #556 MMXXF 70v0  554445545555455
WILLMENT,MIKE,AUSTRALIA       #560 MMXXF 61v5  V34V54V33V344V3
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 63v3  V5455544V4V3333
WOLFORD,MARIA,FL,USA         #528 MFXXO 67v3  V44545354545VV4
WOLFORD,TROY,FL,USA         #529 MMXXO 68v5  3454455V4V45VVV
WU,JIAN,STRATFORD,PE         #530 MMXAF 57v0  333335545433544
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 62v1  24355345454V454
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 71v7  54V5V5VVV544V4V
ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #689 MMXXO 66v2  5V454V453435545


 332 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 09 2017 14:47:19
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.