DCRA 2017 CFRC LR CHAL II (F) SCORES        09 Aug 2017 08:27:48

  15 @ 800 metres, scheduled Tue 8 Aug 2017 13:00-15:21

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,KENNY,USA           #614 MMXXO 68v3  554554445VVV453
ADDIS,JEFFREY,FL,USA         #300 MMXXF 65v2  VV4544444445553
ADLER,RAINER,GERMANY         #685 MMXXO 65v3  314555554V4V45V
AHRENS,SHAWN,TX,USA         #301 MMXXO 67v1  4553V4545454545
ALLMAN,CHRIS,AUSTRALIA        #571 MMXXF 69v1  45V454545454555
AMBER,JOHN,MD,USA          #302 MMOXO 69v5  5435555V44V4VVV
BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 68v4  34444V5555VV54V
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 57v0  542343453334554
BALDRY,ALAN,UK            #604 MMXXF 56v1  34324344354345V
BALOLIA,SHIRAZ,WA,USA        #305 MMOXO 66v3  4533V4555444VV5
BARLOW,DARYL,AUSTRALIA        #306 MMXXF 63v2  55315444445VV54
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 56v0  544332445433525
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 63v2  545443453V5V524
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 64v4  5V44V333V5543V5
BASS,BAILEY,TX,USA          #719 MFJXF 55v1  234424334444V54
BASSON,POENA,SOUTH AFRICA      #672 MMXXF 63v3  53543V44455V33V
BAXTER,PETER,UK           #608 MMXXF 60v2  44543334534V4V4
BEAUCHEMIN,DENYS,TX,USA       #309 MMXAF 61v2  2V324445455V544
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 69v3  4V45V5V45455454
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 55v1  3511444354V4444
BERRY,ELLIS,NC,USA          #312 MMXXF 63v3  34333V445455V5V
BEZEAU,FRANCIS,LAMEQUE,NB      #313 MMXAF 59v1  24545433343V554
BIGGS,DANNY,USA           #616 MMOXO 68v4  5445V4VV453V455
BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #314 MMXAF 58v2  V02335V55444454
BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #315 MMXAO 68v5  V534V5V5454V44V
BIZZELL,CORY,TX,USA         #316 MMXXO 67v6  44V4VVVV4V54354
BLACKMORE,DANNY,AUSTRALIA      #572 MMXXF 63v3  3V33554V44544V4
BLAKE,JEFF,VT,USA          #317 MMXXO 65v3  34V454VV4545444
BLEDOWSKI,TOMASZ,MISSISSAUGA,ON   #318 MMXAO 65v5  5V4433VVV5V5335
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 63v0  544444443445455
BOND,TOM,UK             #598 MMXXF 62v1  2544355543V4544
BOREHAM,DAVE,AUSTRALIA        #503 MMXXO 67v4  42445555V4VV54V
BOYER,DOUGLAS,MI,USA         #321 MMOXF 63v0  445444445454534
BOZHKO,NIKOLAY,UKRAINE        #709 MMXXF 63v1  3342555444V5455
BRAMBILLA,GIAN LUIGI,ITALY      #322 MMXXF 52v0  151433144544553
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 70v3  544455V45545VV5
BRAMLEY,MADISON,AZ,USA        #323 MFJXO 63v4  5V4455V554V30V3
BRAUN,FRITZ,FL,USA          #324 MMOXF 56v0  554344223454443
BRAUND,RICHARD,AUSTRALIA       #536 MMXXO 71v3  435V555V5455V55
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 67v1  545555544445V34
BRUTON,PAUL,FL,USA          #325 MMXXF 62v3  5334443444V45VV
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 70v3  5355V555V4554V4
BURTON,ROBBY,VA,USA         #327 MMXXF 68v6  V455VV44V434VV5
BUXTON,LANE,CA,USA          #328 MMXXF 64v2  5V534V454543345
CALDER,NEIL,UK            #607 MMXXF 58v3  1V4V53445V52442
CAMERON,STUART,LANGLEY,BC      #329 MMXAF 61v2  435424V3345554V
CAMPOS,LUIS RENATO,BRAZIL      #330 MMXXF 57v2  443532V335V4443
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 68v3  544445VVV544455
CANDY,IAN,TORONTO,ON         #332 MMXAF 60v2  323444354535VV5
CARMICHAEL,JOHN,GLOUCESTER,ON    #712 MMOXO 65v4  5455V4V444V3V43
CARPENTER,DALE,USA          #619 MMXXO 69v3  543554V555454VV
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 71v6  V545V5545V4V4VV
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 50v1  23434442333V334
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 60v2  33345342V55V544
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 63v1  5434345455V4444
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 68v3  44455V455VV5534
CHIAPPINELLI,EMANUELE,VT,USA     #336 MMOXO 68v3  5354V54V4545V45
CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #337 MMXAF 65v3  45VVV4544543444
CHOU,WILL,AURORA,ON         #338 MMXAF 70v7  554V4V5VV35VVV4
CLOSEN,KEN,KILLARNY,MB        #341 MMXAO 62v4  5V434344V4V3V44
COCHRAN,JEFF,TX,USA         #342 MMXXO 66v4  2444V5VV455454V
COETZEE,ALEXANDER,SOUTH AFRICA    #684 MMXXF 66v3  V53VV5545553344
COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #343 MMXAO 66v3  44445V5V544V534
CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #344 MMXAO 69v7  544V5VV44VVV44V
CONLON,ADRIAN,AUSTRALIA       #516 MMXXO 64v2  44V5V4434544544
CONLON,FRANCIS,CT,USA        #345 MMXXF 42v0  002424334145334
COONEY,WILLIAM,VA,USA        #723 MMOXO 66v4  V344V45V44445V5
CORTINA,AMBERLEEANA,USA       #644 MFJXO 64v4  35VV4544V34255V
CORTINA,ERIK,TX,USA         #347 MMXXO 70v6  54VV4555V3VVV54
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 69v3  54455V5V54V4454
COX,JAMES,VA,USA           #348 MMXXF 14v1  103V50000000000
CROFTS,JAMES,VA,USA         #349 MMXXF 68v5  V4V4454454V45VV
CROSBY,PAUL,UK            #606 MMXXF 60v0  433344555434445
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 61v2  5444444V5334V52
CRUZ,TRISLAM,NY,USA         #350 MMXXF 53v3  1V2315433V4354V
DALEY,JULIAN,AUSTRALIA        #352 MMXXO 64v2  4V55245V5344445
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 73v5  555V455VV5554VV
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 63v4  344VVV4345335V5
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 51v2  43300535V43V434
DE CHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC   #353 MMOAO 67v6  5V3354VVV45VV44
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 66v3  VV44245V5543555
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 69v3  434V55V545554V5
DENEKAMP,GREGORY,NC,USA       #355 MMXXF 68v1  554355453554V55
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 66v2  55453344V555V44
DOBSON,DAVID,AUSTRALIA        #548 MMXXO 68v5  53V4V5V5543VV54
DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #554 MMXXF 65v2  43455454V34V554
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 69v6  VV445V5V44VV544
DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #358 MMXAO 70v4  5V4V455VV554355
DREW,JORDAN,AUSTRALIA        #435 MMXXF 58v2  5543344V543V341
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 68v5  4435V5VVV4V3555
DU PLESSIS,FRANCOIS,SOUTH AFRICA   #668 MMOXO 71v5  53V5VV45V5545V5
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 70v3  V55V35V55454455
DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #683 MMXXO 66v2  55V543454V55353
DUMONT,DENIS,QC,QUEBEC        #721 MMXAO 73v6  V55V5545VVV54V5
DUNBAR,JOHN,WI,USA          #360 MMXXO 72v4  54V5555VV545V54
EBRAHIM,AZIZ,SCARBOROUGH,ON     #461 MMXAO 64v2  2445444555V5V43
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 71v3  4V5V5V444555555
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 60v2  33353254445VV54
ELS,JANNIE,SOUTH AFRICA       #656 MMXXO 71v8  V5544VV54V4VVVV
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 60v3  543V54343444VV2
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 61v2  44454434V34V534
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 73v4  V54V45V555555V5
FAY,TRUDIE,USA            #622 MFXXF 62v3  V4345534V53344V
FERRARA,BEN,AUSTRALIA        #543 MMXXO 65v5  545434V45VV4V2V
FERRARI,FULVIO,FL,USA        #367 MMXXO 71v6  45V3VV555V5VV54
FILLINGAME,WADE,NH,USA        #720 MMXXF 69v3  443V4V5455555V5
FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #645 MMMXF 66v3  32455555V53VV45
FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #368 MMXAF 71v3  5V55455454V4V55
FONSECA,HELIO,BRAZIL         #369 MMOXF 61v2  V15534444V34554
FULMER,MORGEN,NY,USA         #647 MFMXF 64v1  3444554444V5544
FULMER,SCOTT,NY,USA         #646 MMXXF 63v2  43V444V54544435
GALLAGHER,LINDA,AUSTRALIA      #372 MFXXF 53v0  044443134444455
GALLAGHER,MICHELLE,USA        #623 MFXXO 58v4  422V3VV444V5424
GALLOWAY,BOB,ROCKY MTN HSE,AB    #373 MMXAF 61v0  434244544554454
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 57v3  35V522V44V45314
GARGANI,GABRIELE,ITALY        #374 MMOXO 69v2  5445V55354V5455
GASTON,JAMES,NC,USA         #308 MMXXF 63v0  455443553444544
GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #671 MMXXF 65v1  5534455434553V5
GIANASI,ELISABETTA,AUSTRALIA     #567 MFXXF 64v5  44V4V5334444VVV
GLYN,DONALD,SOUTH AFRICA       #676 MMXXF 61v3  344444V55424V3V
GOODY,RICHARD,USA          #624 MMXXO 71v3  55V5344555V55V5
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 65v3  5433V455445VV44
GOSNELL,DAVID,USA          #625 MMXXO 64v2  433355V545V4445
GRAHAM,LYNZIE,TX,USA         #718 MFJXF 50v0  244224224335544
GRAHAM,MAKENNA,TX,USA        #714 MFJXF 55v0  323433234445555
GRISSOM,JAMES,MI,USA         #375 MMXXF 61v2  44V444V43444444
GRYMALYUK,ARTUR,UKRAINE       #377 MMJXO 67v5  234V5454V5V5VV5
GUERNSEY,NATHANIEL,VA,USA      #378 MMXXF 59v2  1424VV453544454
GUFFANTI,PETER,GERMANY        #696 MMXXO 59v1  344235554443V35
GUNTER,JOHN,FL,USA          #379 MMOXO 57v1  235V42424444545
HACHINSKY,DAVID,FL,USA        #380 MMXXO 70v2  5454455V5V44555
HALL,DON,RICHMOND,ON         #382 MMOAO 63v2  53445VV45454433
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 63v2  4453V543545V245
HALL,MICHAEL,AUSTRALIA        #570 MMXXF 52v1  2334543344V4422
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 58v2  044V5554V444243
HAMPTON,NEIL,UK           #609 MMXXF 62v2  45542V44445V155
HARKINS,PAUL,UK           #592 MMXXF 58v4  05V4544433VVV42
HARP,STEVE,USA            #626 MMXXO 71v5  54354V5V55VV55V
HARRACH,EDWARD,NM,USA        #383 MMXXO 62v0  533555553543434
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 68v3  5VV5335555535V4
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 51v2  0242244V3V45542
HAYES JR,CHARLES,MI,USA       #386 MMOXF 58v2  4233344444V544V
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 66v3  25344V4V4555V55
HENDRICKS,TOD,WA,USA         #387 MMXXO 68v4  445VV54VV545435
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 70v7  54V435VV554VVVV
HILL,PAUL,UK             #585 MMXXO 68v5  VV445V3454545VV
HITTLE JR,JAMES,NC,USA        #388 MMXXF 58v0  444443543443444
HITTLE,THOMAS,NC,USA         #389 MMXXF 60v2  54V4344544234V4
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 61v3  33345V54VV42445
HOLLOWAY,GORDON,FREDERICTON,NB    #394 MMXAF 67v3  55443VV454V4545
HOLTZHAUER,FRANCIS,OH,USA      #395 MMOXO 70v2  5V544V555455445
HORON,BRITTANY,CALGARY,AB      #397 MFJAO 67v2  54543545V5454V4
HORON,MARLIN,CALGARY,AB       #398 MMXAO 69v3  5V4V444V5555544
HRYMALYUK,DMYTRO,UKRAINE       #400 MMXXO 67v3  4V445V55444V553
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 73v5  VV4455V5555VV55
HUDSON,ADRI,SOUTH AFRICA       #658 MMXXO 71v6  4545V5V45V5VV4V
HULBERT,GORDON,WEYBURN,SK      #401 MMOAF 46v2  525433320005V4V
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 68v5  5534V35V5VVV454
IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #402 MMJAO 70v4  55554V54V4544VV
IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #403 MMXAF 62v3  424445435V5V3V4
IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #405 MMXXO 72v6  VV54V55VV54V455
IWANOCHKO,MARK,ETOBICOKE,ON     #404 MMXAF 60v1  5444434453444V3
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 63v4  V35V43455344V3V
JENSEN,RICK,USA           #628 MMXXF 69v3  55V4544VV454554
JENSEN,RILEY,OK,USA         #407 MFJXO 64v3  4335434V44V5V55
JOHNS,MARTYN,UK           #409 MMXXF 37v0  103433221523332
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 61v3  23454345VV535V3
KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #411 MMXAF 59v2  2344553V344435V
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 59v1  43441554V425445
KELLEY JR,PHILIP,NC,USA       #413 MMXXF 63v2  4344543V534455V
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 68v5  VV24V5V445545V5
KEZIAH,DON,NC,USA          #414 MMOXF 61v4  43VVV42543444V4
KNICKERBOCKER,REBECCA,NC,USA     #416 MFXXF 61v0  553353234555445
KOVALSKYY,VYACHESLAV,UKRAINE     #418 MMXXO 68v6  3VV5V4V4454V4V5
KOVAN,EMIL,CO,USA          #419 MMXXO 71v5  V3VV55V55V55454
KRAUSS,STEPHEN,FL,USA        #420 MMOXO 73v6  5445V55V5V5VVV5
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 66v2  3554554VV445444
KUMAR,PRAVEEN,WA,USA         #421 MMXXF 52v1  4210055V5454444
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 66v4  435V5544V3VV544
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 71v8  544V44V5VV5VVVV
LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #424 MMXAO 71v3  554V5554V4554V5
LAMBANG,SEBASTIAN,INDONESIA     #425 MMXXF 56v2  434224V3V443454
LANEY,JAMES,USA           #629 MMXXO 66v2  544V5425554V544
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 68v4  5V2554V554V445V
LANGE,WALTER,USA           #630 MMOXO 70v3  344545VV5555V55
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 72v4  V44VV5V54555555
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 64v1  5444V5535544443
LAUGHTON,DON,AUSTRALIA        #566 MMXXF 57v1  3435435433544V2
LAWRENCE,TIM,AUSTRALIA        #559 MMXXF 63v5  4VV42344V4V54V4
LAZARUS,STEVE,AUSTRALIA       #538 MMXXO 72v4  V5V4555555VV544
LENTZ,DANIEL,WI,USA         #428 MMXXF 63v3  VV3444V35335455
LI,MATTHEW,PORT COQUITLAM,BC     #429 MMXAF 46v1  4000143444V4445
LIEBENBERG,JAKO,SOUTH AFRICA     #521 MMXXF 59v2  353V1V553545244
LIEBENBERG,PAUL,FL,USA        #430 MMXXF 61v2  V5544344534442V
LILLEY,GREG,FALHER,AB        #431 MMXAO 59v0  334345435444445
LITTLEFORD,RODGER,SOUTH AFRICA    #677 MMXXF 65v2  V5V543444454544
LITZ,BRYAN,MI,USA          #433 MMXXF 63v3  45532V4VV535534
LITZ,WILLIAM,MI,USA         #434 MMXXF 58v1  44543442V345443
LLOYD,DAVID,UK            #574 MMXXO 68v0  554455455444455
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 70v4  554V54VV4V54545
LONGHURST,JON,UK           #612 MMXXF 59v0  454334544543245
MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #437 MMXAF 69v3  45544V45545VV45
MAHON,RODNEY,AUSTRALIA        #552 MMXXF 70v5  44555V55V5V4V3V
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 71v4  55V455V55V454V4
MARQUES,RENATO JAQUEIRA,BRAZIL    #715 MMXXO 59v3  23V53544V3V5235
MARSH,TONY,UK            #575 MMXXO 68v4  VV445454545VV44
MATTHEWS,CARL,TX,USA         #441 MMXXF 64v0  532445455354555
MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF 63v1  5344254V5533555
MAZER,OLNEY CARLOS,BRAZIL      #639 MMXXF 52v1  33454V544443211
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 65v3  525V54555VV4541
MCGOWAN,CRAIG,AUSTRALIA       #534 MMXXO 61v3  434V554V44V4333
MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #445 MMXAF 58v2  453532345V5V324
MEAD,ROBERT,IA,USA          #446 MMOXO 66v3  544V3VV55444445
MILANUK,MONTE,WA,USA         #649 MMXXF 66v1  5V4455455444354
MIYATAKE,MILTON TONY,BRAZIL     #448 MMXXF 38v0  000000245545454
MOSURE,DAVID,FL,USA         #452 MMOXO 67v2  454VV5445553454
MURPHY,JIM,USA            #631 MMOXO 70v10 VV434VVVVV5VVV4
MYERS,JOHN,TX,USA          #453 MMXXO 62v3  445V4V3444V4344
MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #454 MMXAF 51v0  343443442145433
NAGEL,DON,USA            #632 MMXXO 71v6  5545VVVV2V55V55
NGUYEN,HUNG,TX,USA          #455 MMXXO 63v4  VV5544V322355V5
NIEUWOUDT,MIAS,SOUTH AFRICA     #655 MMXXO 69v5  35V5V5V355V4V54
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 66v2  VV5444355555335
NIKOLAEV,OLEKSANDR,UKRAINE      #700 MMXXF 60v1  35V444435454343
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 72v5  4545VVV4V55555V
OGG,GORDON,WATERLOO,ON        #456 MMXAO 71v3  55VV4554554V554
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 64v2  5544VV444454434
PACHE FERREIRA,MARCELO,BRAZIL    #457 MMXXF 53v1  23433444442434V
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 34v0  550300001534422
PARR,DES,UK             #577 MMXXO 69v3  4444VV55455554V
PATE,STAN,USA            #422 MMXXF 58v1  4335334V3544345
PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #463 MMXAF 49v0  524333412334354
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 65v0  444444545555354
PESSALL,DAVID,PA,USA         #465 MMXXF 58v0  353342444444455
PIERCE,JOHN,MI,USA          #466 MMOXF 60v3  0445VV443V44454
PLUNKETT,MIKE,KY,USA         #467 MMXXF 60v0  544353454443543
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 68v3  5454VV4553454V5
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 57v2  24322V54543V454
POULTNEY,STEVE,UK          #587 MMXXO 65v2  452545V5445453V
PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #470 MMJAO 67v3  5543V555443V4V5
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 69v4  5VV5V3445555V53
PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #472 MMXAF 60v0  445244445444444
RAMIREZ,UBALDINO,PUERTO RICO,USA   #473 MMXXO 70v7  VV454VVVVV44545
RANKIN,WADE,KY,USA          #474 MMXXO 68v3  555V45454444VV4
REID,JOSH,AUSTRALIA         #541 MMXXO 68v2  5355453VV455554
RICCI,PETER,AZ,USA          #478 MMOXF 58v2  5244125344554VV
RIES,CHARLES,WEYBURN,SK       #479 MMXAF 54v2  205V4354323445V
ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #480 MMXAF 66v3  55V235V4544V455
ROETHLISBERGER,JOHN,MI,USA      #482 MMXXF 61v2  23454433V4455V5
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 62v2  445534V44354V34
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 60v2  4V43443454345V3
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 68v3  5V4554VV5445444
ROSENTHAL,ALLAN,AZ,USA        #484 MMXXO 65v3  V45354V4444V445
ROTH,MARK,CA,USA           #485 MMXXO 70v4  544V5345555VVV5
RUSNAK,GEORGE,FL,USA         #487 MMXXO 65v4  534345V54V53V4V
RYAN,CARRIE,UK            #613 MFXXF 66v3  345444V55544VV4
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 63v3  1345455445VV44V
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 68v2  54543V5V4554545
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 68v2  V43V55555355544
SCHMITZ,STEFFEN,GERMANY       #694 MMXXO 65v1  43V445444544555
SCHULTZ,ANDY,GRAND COULEE,SK     #727 MMXAO 70v2  V535554V5545455
SCHWARTZKOPF,MATTHEW,AZ,USA     #491 MMXXF 58v3  V412443V55435V3
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 55v0  324535344344533
SCRIVENS,JASON,UK          #600 MMXXF 68v3  V4V55V445544454
SCULLY,PAT,USA            #633 MMXXO 69v2  55334555555V54V
SEBOLD,BOB,USA            #634 MMXXO 68v2  4V55434V5554455
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 62v1  4345444435445V4
SHAMBROOK,PHIL,UK          #590 MMXXO 67v7  4334VVV44VVV55V
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 68v3  553VV455V455354
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 60v0  444533354454453
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 68v1  5554434V5554455
SHELLEY,EDWARD,NC,USA        #492 MMOXF 58v0  444444354343444
SHYPYLENKO,YAROSLAV,UKRAINE     #708 MMXXF 57v1  3341554353344V5
SIGLER,JOHN,DEL,USA         #494 MMOXO 67v3  V45554V543355V4
SIMMONDS,RUSSELL,UK         #591 MMXXF 55v5  3V1423531VVV4V4
SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #495 MMOAF 63v3  V3V34534344555V
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 68v4  54444VV55V544V4
SMITH,ROBERT,PARSONS POND,NL     #496 MMXAF 58v0  342244443554554
SOLOMON,BRET,MI,USA         #497 MMXXO 64v0  542444554545445
STEWART,DARREN,UK          #579 MMXXO 68v4  554345VV55V444V
STEWART,TIM,UK            #498 MMXXF 58v3  V3434524V4344V3
SUDDUTH,JAMES,FL,USA         #500 MMXXF 57v0  443432444544444
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 59v0  242545545555323
SUTTON,COLIN,AUSTRALIA        #490 MMXXO 63v1  V34445445543454
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 67v4  4444V4454V5VV45
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 72v5  55445VVVVV55545
THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #504 MMXAO 66v4  355V553VV4V3454
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 66v3  45V4V5445443V45
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 67v0  544554354554554
THOMPSON,ROBERT,UK          #588 MMXXO 71v3  44555554VVV4555
THORNTON,STEVE,UK          #595 MMXXF 60v0  434453444444454
TILLACK,LOWELL,AUSTRALIA       #545 MMXXO 68v5  3444V544V55VV5V
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 64v2  454VV3454454444
TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #508 MMXAO 68v4  V4455VV4555344V
TOMPKINS,MID,USA           #635 MMOXO 62v2  224444V4554455V
TOMPKINS,NANCY,USA          #636 MFXXF 52v0  555444444110344
TOWNSEND,MARTIN,UK          #580 MMOXO 67v2  445555V444V5444
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 73v5  45VV5V554V5V555
TRAYLOR,JEFF,IN,USA         #510 MMXXO 50v0  445444444144112
TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #511 MMOAO 69v1  55444554455V455
VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #514 MFJAF 55v1  43232V444424455
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 63v3  5V252V3354V5554
VAN DUYSE,PAUL,OTTAWA,ON       #515 MMOAF 57v2  41344444V33V454
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 73v6  V45V5V555V5V54V
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 72v3  V555V5V55455454
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 67v5  4V444VV5V454V44
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 62v3  V443V5325V44544
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 67v6  V52V35V52V5V5V5
VENIER,DAVE,BOLTON,ON        #486 MMXAF 46v1  2044421415443V3
VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #670 MMXXF 59v3  VV5V42445423434
WAITES,MICHAEL,AUSTRALIA       #537 MMXXO 63v1  554335544453V44
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 71v6  4VVV5444V555V5V
WALKER,MARK,USA           #637 MMXXO 67v1  555535545V54443
WALKER,ROBERT,MO,USA         #518 MMXXO 68v4  44545V44V53VV55
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 61v3  44V432V535V4444
WARRIAN,GREG,AUSTRALIA        #549 MMOXO 66v1  V52454445455455
WATTS,BILL,CALGARY,AB        #519 MMXAF 64v2  5355244V54V4553
WEBSTER,JIM,NY,USA          #522 MMXXF 53v2  354233324432VV5
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 67v4  4V345V45V5525V5
WEST,JOE,UK             #583 MMXXO 73v5  555V44V5V55VV55
WHITE,MATT,OH,USA          #523 MMXXF 61v3  3V2343453V5V554
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 62v2  5544VV345424435
WILHITE,SHAWN,ROCKY MNT HSE,AB    #525 MMXAO 62v1  44353454443V554
WILLIS,GEOFF,AUSTRALIA        #556 MMXXF 58v2  13V25444V425545
WILLMENT,MIKE,AUSTRALIA       #560 MMXXF 64v2  35543V444554V44
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 61v1  52V245544443554
WOLFORD,MARIA,FL,USA         #528 MFXXO 66v4  53V454V4V353V55
WOLFORD,TROY,FL,USA         #529 MMXXO 57v0  431544344454453
WU,JIAN,STRATFORD,PE         #530 MMXAF 43v1  020344V35333332
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 57v4  3344312VV4V3V55
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 67v6  43V4V44V4V4V5V5
ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #689 MMXXO 54v0  344443434444144


 332 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 09 2017 08:27:48
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.