DCRA 2017 CFRC OTT REGT (F) SCORES         09 Aug 2017 16:10:47

  15 @ 800 metres, scheduled Wed 9 Aug 2017 13:00-15:21

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,KENNY,USA           #614 MMXXO 72v7  V5V445V45VV5V5V
ADDIS,JEFFREY,FL,USA         #300 MMXXF 63v3  544443344V4V45V
ADLER,RAINER,GERMANY         #685 MMXXO 69v5  553VV44V455V5V4
AHRENS,SHAWN,TX,USA         #301 MMXXO 67v1  5354554V4545544
ALLMAN,CHRIS,AUSTRALIA        #571 MMXXF 69v6  V54V4V54V5V4V44
AMBER,JOHN,MD,USA          #302 MMOXO 71v4  55444VV54V55V55
BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 67v3  4454V4444V45V55
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 54v1  V45412532533354
BALDRY,ALAN,UK            #604 MMXXF 59v2  224455434453VV4
BALOLIA,SHIRAZ,WA,USA        #305 MMOXO 70v5  V555VVV454V4544
BARLOW,DARYL,AUSTRALIA        #306 MMXXF 56v1  444423334345V44
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 63v1  5435354254V5553
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 67v3  5524553VV545V45
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 64v0  545444535444544
BASS,BAILEY,TX,USA          #719 MFJXF 61v2  V444244544544V3
BASSON,POENA,SOUTH AFRICA      #672 MMXXF 61v1  54V434344454444
BAXTER,PETER,UK           #608 MMXXF 59v2  5V44V5422433544
BEAUCHEMIN,DENYS,TX,USA       #309 MMXAF 64v4  43V5545334V53VV
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 64v4  V4425VV4554V443
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 63v4  54V544333444VVV
BERRY,ELLIS,NC,USA          #312 MMXXF 61v1  5444424V5353445
BEZEAU,FRANCIS,LAMEQUE,NB      #313 MMXAF 62v2  V454334444454V4
BIGGS,DANNY,USA           #616 MMOXO 66v4  V554VV3445344V5
BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #314 MMXAF 72v3  5V555445V555V45
BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #315 MMXAO 64v1  555V43455452444
BIZZELL,CORY,TX,USA         #316 MMXXO 69v7  4545VVV34VVV45V
BLACKMORE,DANNY,AUSTRALIA      #572 MMXXF 62v0  435554424445544
BLAKE,JEFF,VT,USA          #317 MMXXO 72v3  V5VV54455545555
BLEDOWSKI,TOMASZ,MISSISSAUGA,ON   #318 MMXAO 68v5  V5444544V53V5VV
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 71v6  VV545VV555V435V
BOND,TOM,UK             #598 MMXXF 67v5  V553VV454V5533V
BOREHAM,DAVE,AUSTRALIA        #503 MMXXO 71v3  V5V45554455V455
BOYER,DOUGLAS,MI,USA         #321 MMOXF 63v1  5445V3345355345
BOZHKO,NIKOLAY,UKRAINE        #709 MMXXF 59v1  55V532443334445
BRAMBILLA,GIAN LUIGI,ITALY      #322 MMXXF 60v2  5V53V3244444444
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 70v3  5V544455V44V555
BRAMLEY,MADISON,AZ,USA        #323 MFJXO 64v1  45354353554V535
BRAUN,FRITZ,FL,USA          #324 MMOXF 64v3  5V5333444V55V35
BRAUND,RICHARD,AUSTRALIA       #536 MMXXO 67v3  55455344VV44V54
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 67v4  35V5V5445V34V54
BRUTON,PAUL,FL,USA          #325 MMXXF 62v1  534334444V55445
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 69v3  V4V5V4554455454
BURTON,ROBBY,VA,USA         #327 MMXXF 73v5  V55V5V5555V44V5
BUXTON,LANE,CA,USA          #328 MMXXF 61v3  54V4V4V44423444
CALDER,NEIL,UK            #607 MMXXF 64v4  V43VV435534454V
CAMERON,STUART,LANGLEY,BC      #329 MMXAF 60v1  V45413435355454
CAMPOS,LUIS RENATO,BRAZIL      #330 MMXXF 70v5  555V5354VVV454V
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 64v2  35V4544454335V5
CANDY,IAN,TORONTO,ON         #332 MMXAF 66v2  443V5554445V454
CARMICHAEL,JOHN,GLOUCESTER,ON    #712 MMOXO 69v5  5V4544VV5VV5444
CARPENTER,DALE,USA          #619 MMXXO 67v2  54V54443455V554
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 68v4  545V535VV53544V
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 60v0  455423344545543
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 59v1  43524433535V445
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 54v1  54433343224444V
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 62v1  44543444355V435
CHIAPPINELLI,EMANUELE,VT,USA     #336 MMOXO 68v3  V5444V5544V4545
CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #337 MMXAF 70v3  55454545V5V445V
CHOU,WILL,AURORA,ON         #338 MMXAF 66v3  V54545334455V4V
CLOSEN,KEN,KILLARNY,MB        #341 MMXAO 58v2  43V43V454344235
COCHRAN,JEFF,TX,USA         #342 MMXXO 71v4  55555V44V45V54V
COETZEE,ALEXANDER,SOUTH AFRICA    #684 MMXXF 68v6  VV45544V45V3V4V
COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #343 MMXAO 71v3  445VV5V55454555
CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #344 MMXAO 68v0  544555454445455
CONLON,ADRIAN,AUSTRALIA       #516 MMXXO 64v2  34V5V4544353545
CONLON,FRANCIS,CT,USA        #345 MMXXF 47v4  2V11002V4VV5543
COONEY,WILLIAM,VA,USA        #723 MMOXO 67v1  5554V5444544445
CORTINA,AMBERLEEANA,USA       #644 MFJXO 66v4  5V5555V24434VV4
CORTINA,ERIK,TX,USA         #347 MMXXO 69v6  345VV5V4V545V4V
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 69v2  5545545454V454V
COX,JAMES,VA,USA           #348 MMXXF 61v1  V45443354345345
CROFTS,JAMES,VA,USA         #349 MMXXF 65v3  53V4544554V335V
CROSBY,PAUL,UK            #606 MMXXF 65v0  454544454444455
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 62v3  543V3434V444V45
CRUZ,TRISLAM,NY,USA         #350 MMXXF 58v1  4443354553344V2
DALEY,JULIAN,AUSTRALIA        #352 MMXXO 73v2  5555554V45V5555
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 68v2  V5445534544V555
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 65v0  544454435555444
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 65v3  V544V3554354V35
DE CHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC   #353 MMOAO 67v2  54444554V4V4545
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 64v2  4545V344555V334
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 69v3  554V4V555V44445
DENEKAMP,GREGORY,NC,USA       #355 MMXXF 69v2  545V45354554V55
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 67v1  5455554444455V3
DOBSON,DAVID,AUSTRALIA        #548 MMXXO 61v1  4V5544534252355
DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #554 MMXXF 61v2  VV5443344445434
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 70v1  544V54555455455
DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #358 MMXAO 69v3  V45VV5554435455
DREW,JORDAN,AUSTRALIA        #435 MMXXF 56v2  53V5243244433V4
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 66v2  54444525VV55445
DU PLESSIS,FRANCOIS,SOUTH AFRICA   #668 MMOXO 67v3  4V55V3555445V34
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 73v4  555554V5V455VV5
DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #683 MMXXO 69v2  34555V554V54455
DUMONT,DENIS,QC,QUEBEC        #721 MMXAO 73v7  5VV5V45VV55V54V
DUNBAR,JOHN,WI,USA          #360 MMXXO 66v2  4343V553455V555
EBRAHIM,AZIZ,SCARBOROUGH,ON     #461 MMXAO 64v2  55444344445VV44
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 69v4  V44V44554V4V555
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 60v1  5V4435544243534
ELS,JANNIE,SOUTH AFRICA       #656 MMXXO 72v3  555555V44V4555V
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 63v2  55543325V43545V
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 67v3  544545454V43V5V
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 66v4  434V45V4555V4V3
FAY,TRUDIE,USA            #622 MFXXF 66v3  5544443V55V444V
FERRARA,BEN,AUSTRALIA        #543 MMXXO 67v5  55V5V3V5344VV44
FERRARI,FULVIO,FL,USA        #367 MMXXO 71v5  544V54V55V45VV5
FILLINGAME,WADE,NH,USA        #720 MMXXF 69v2  555542545VV5455
FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #645 MMMXF 61v2  45444V4444V4343
FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #368 MMXAF 64v3  5V344V45V344355
FONSECA,HELIO,BRAZIL         #369 MMOXF 63v2  5444442V544V445
FULMER,MORGEN,NY,USA         #647 MFMXF 67v4  V45545435444VVV
FULMER,SCOTT,NY,USA         #646 MMXXF 67v2  VV4545445554345
GALLAGHER,LINDA,AUSTRALIA      #372 MFXXF 61v2  V5444243533V554
GALLAGHER,MICHELLE,USA        #623 MFXXO 65v3  54444V444V4V445
GALLOWAY,BOB,ROCKY MTN HSE,AB    #373 MMXAF 61v2  5444453V22445V5
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 62v3  4VV4443354534V4
GARGANI,GABRIELE,ITALY        #374 MMOXO 59v2  4V33343454V4444
GASTON,JAMES,NC,USA         #308 MMXXF 62v2  54V334444V55434
GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #671 MMXXF 66v5  V4VV435V4V44454
GIANASI,ELISABETTA,AUSTRALIA     #567 MFXXF 63v4  34544V44V34VV44
GLYN,DONALD,SOUTH AFRICA       #676 MMXXF 64v3  54V3V544553434V
GOODY,RICHARD,USA          #624 MMXXO 62v1  55V554444341445
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 69v5  VV334V555V5545V
GOSNELL,DAVID,USA          #625 MMXXO 64v2  544434454V54V44
GRAHAM,LYNZIE,TX,USA         #718 MFJXF 62v1  544V15445535453
GRAHAM,MAKENNA,TX,USA        #714 MFJXF 54v2  V35244323335V34
GRISSOM,JAMES,MI,USA         #375 MMXXF 62v2  V444433534V4455
GRYMALYUK,ARTUR,UKRAINE       #377 MMJXO 74v2  55554555V5V5555
GUERNSEY,NATHANIEL,VA,USA      #378 MMXXF 64v3  55V44444353V4V4
GUFFANTI,PETER,GERMANY        #696 MMXXO 43v0  433333332324223
HALL,DON,RICHMOND,ON         #382 MMOAO 66v4  VVV5435345444V5
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 70v2  V54555554V45445
HALL,MICHAEL,AUSTRALIA        #570 MMXXF 50v0  323525242243544
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 65v3  4454544VV244V55
HAMPTON,NEIL,UK           #609 MMXXF 63v1  544444254454V54
HARKINS,PAUL,UK           #592 MMXXF 68v5  44555VVV3V45V44
HARP,STEVE,USA            #626 MMXXO 64v3  4V425V55444V453
HARRACH,EDWARD,NM,USA        #383 MMXXO 66v4  V53V445V444454V
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 63v3  VV45535443435V3
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 67v3  V55534545V43V54
HAYES JR,CHARLES,MI,USA       #386 MMOXF 66v1  5444534455V4554
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 71v4  5V5545V554V44V5
HENDRICKS,TOD,WA,USA         #387 MMXXO 65v3  5445545VV3V4344
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 67v1  4455V5455445444
HILL,PAUL,UK             #585 MMXXO 67v5  VVV55V435435V44
HITTLE JR,JAMES,NC,USA        #388 MMXXF 67v2  54V54354V545544
HITTLE,THOMAS,NC,USA         #389 MMXXF 66v5  4544443VV5V4VV4
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 70v3  54VV55V55345455
HOLLOWAY,GORDON,FREDERICTON,NB    #394 MMXAF 62v1  534344V55454344
HOLTZHAUER,FRANCIS,OH,USA      #395 MMOXO 67v3  4445VV545V34545
HORON,BRITTANY,CALGARY,AB      #397 MFJAO 68v1  554V45445445554
HORON,MARLIN,CALGARY,AB       #398 MMXAO 66v2  V54544555423V55
HRYMALYUK,DMYTRO,UKRAINE       #400 MMXXO 71v4  V554V55V54V5454
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 70v6  VVV45VV5435V554
HUDSON,ADRI,SOUTH AFRICA       #658 MMXXO 70v2  544V4555544555V
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 69v3  555V44454545V4V
IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #402 MMJAO 74v6  V555VV55554VV5V
IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #403 MMXAF 63v1  44443445444545V
IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #405 MMXXO 75v6  VV555V555V555VV
IWANOCHKO,MARK,ETOBICOKE,ON     #404 MMXAF 61v3  35V4V354442354V
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 62v2  V55454V44344523
JENSEN,RICK,USA           #628 MMXXF 67v4  V4V43V55545444V
JENSEN,RILEY,OK,USA         #407 MFJXO 67v2  5555444554V443V
JOHNS,MARTYN,UK           #409 MMXXF 51v2  V4251341V224544
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 64v4  43V3VVV44534455
KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #411 MMXAF 61v1  444V43545334445
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 62v1  5V3334444555444
KELLEY JR,PHILIP,NC,USA       #413 MMXXF 68v4  VVV34355V544555
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 68v5  5V4VV44V4455V44
KEZIAH,DON,NC,USA          #414 MMOXF 58v2  54443V43243444V
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 66v2  54445545345V44V
KNICKERBOCKER,REBECCA,NC,USA     #416 MFXXF 69v5  54V54354VV4V55V
KOVALSKYY,VYACHESLAV,UKRAINE     #418 MMXXO 73v6  5V45V5V5V5545VV
KOVAN,EMIL,CO,USA          #419 MMXXO 68v3  54545533V5V45V5
KRAUSS,STEPHEN,FL,USA        #420 MMOXO 63v1  543444544V44445
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 72v6  555VVV455VVV355
KUMAR,PRAVEEN,WA,USA         #421 MMXXF 64v2  34534434554V5V5
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 35v3  V335V4V50000000
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 69v5  V54VV54545V3V45
LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #424 MMXAO 70v4  55VVV445554V544
LAMBANG,SEBASTIAN,INDONESIA     #425 MMXXF 60v1  434545V24345444
LANEY,JAMES,USA           #629 MMXXO 70v2  445V55544V54555
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 70v7  5VV54VVVV45V435
LANGE,WALTER,USA           #630 MMOXO 67v3  5344355V4V455V5
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 62v2  2445534V44355V4
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 69v4  V45534VVV455455
LAUGHTON,DON,AUSTRALIA        #566 MMXXF 66v1  545V34545453455
LAWRENCE,TIM,AUSTRALIA        #559 MMXXF 64v3  54V4444V345V345
LAZARUS,STEVE,AUSTRALIA       #538 MMXXO 70v1  554544V55445555
LENTZ,DANIEL,WI,USA         #428 MMXXF 69v6  4V53V45V545VVV4
LI,MATTHEW,PORT COQUITLAM,BC     #429 MMXAF 58v1  5345333354V5343
LIEBENBERG,JAKO,SOUTH AFRICA     #521 MMXXF 67v2  444V34V55455554
LILLEY,GREG,FALHER,AB        #431 MMXAO 71v2  545555VV5555534
LITTLEFORD,RODGER,SOUTH AFRICA    #677 MMXXF 60v3  V43344434553V3V
LITZ,BRYAN,MI,USA          #433 MMXXF 66v5  V45V544V5433VV4
LITZ,WILLIAM,MI,USA         #434 MMXXF 67v2  55444VV44454554
LLOYD,DAVID,UK            #574 MMXXO 68v1  5545V5444554445
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 70v3  55V555V544454V4
LONGHURST,JON,UK           #612 MMXXF 64v6  44444V433V4VVVV
MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #437 MMXAF 69v2  554554V454554V4
MAHON,RODNEY,AUSTRALIA        #552 MMXXF 68v3  45545V3543555VV
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 68v3  V544554VV544544
MARQUES,RENATO JAQUEIRA,BRAZIL    #715 MMXXO 60v1  3344445444V4444
MARSH,TONY,UK            #575 MMXXO 68v2  55V53543V445555
MATTHEWS,CARL,TX,USA         #441 MMXXF 65v3  V5VV33435355455
MAZER,OLNEY CARLOS,BRAZIL      #639 MMXXF 57v1  14V345354315545
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 62v4  4V444434V3V4V44
MCGOWAN,CRAIG,AUSTRALIA       #534 MMXXO 62v2  344355434V534V5
MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #445 MMXAF 62v0  444454444443455
MEAD,ROBERT,IA,USA          #446 MMOXO 70v3  5V554544VV55544
MILANUK,MONTE,WA,USA         #649 MMXXF 63v2  V4455534433454V
MIYATAKE,MILTON TONY,BRAZIL     #448 MMXXF 51v3  V4V35222232443V
MOSURE,DAVID,FL,USA         #452 MMOXO 72v4  355V55V555VV455
MURPHY,JIM,USA            #631 MMOXO 67v4  5V555VV35V44344
MYERS,JOHN,TX,USA          #453 MMXXO 72v7  VVV545V54V5V45V
MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #454 MMXAF 66v3  54V45V544V52553
NGUYEN,HUNG,TX,USA          #455 MMXXO 70v6  V554455VVVV435V
NIEUWOUDT,MIAS,SOUTH AFRICA     #655 MMXXO 71v3  54545V454V5V555
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 66v5  55V4V434V4V4V44
NIKOLAEV,OLEKSANDR,UKRAINE      #700 MMXXF  0v0  000000000000000
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 62v3  545455V34324V3V
OGG,GORDON,WATERLOO,ON        #456 MMXAO 69v4  554VV54V55354V4
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 59v0  443344524445454
PACHE FERREIRA,MARCELO,BRAZIL    #457 MMXXF 62v1  553334V45544444
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 67v4  54VV4534V444V55
PARR,DES,UK             #577 MMXXO 60v4  3V4VV4454V24433
PATE,STAN,USA            #422 MMXXF 52v2  43VV53433343322
PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #463 MMXAF 62v2  V44445335334V55
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 66v2  44544554453V5V4
PESSALL,DAVID,PA,USA         #465 MMXXF 66v3  V345VV554544444
PIERCE,JOHN,MI,USA          #466 MMOXF 66v2  V345552445455V5
PLUNKETT,MIKE,KY,USA         #467 MMXXF 62v2  V4433V345554435
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 72v8  V5VVV444V55VV5V
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 62v2  V55V44424535533
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 62v3  53V444444V44V34
POULTNEY,STEVE,UK          #587 MMXXO 65v2  V34V55544454444
PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #470 MMJAO 59v1  444454555451V40
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 68v4  V5V444V45V45544
PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #472 MMXAF 72v4  555V545VV54V554
RAMIREZ,UBALDINO,PUERTO RICO,USA   #473 MMXXO 71v6  V444VV554V5VV55
RANKIN,WADE,KY,USA          #474 MMXXO 70v4  545V4VV5445V545
REID,JOSH,AUSTRALIA         #541 MMXXO 63v3  34V33543V54455V
RICCI,PETER,AZ,USA          #478 MMOXF 60v0  555442445333544
RIES,CHARLES,WEYBURN,SK       #479 MMXAF 67v1  54542445554V555
ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #480 MMXAF 57v0  544444452433443
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 61v3  3V4V53345V45343
ROETHLISBERGER,JOHN,MI,USA      #482 MMXXF 63v2  455454334544V3V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 61v3  V23353444V455V4
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 63v3  VV34V3454454435
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 68v4  535454V5V5V44V4
ROSENTHAL,ALLAN,AZ,USA        #484 MMXXO 74v6  5555V455VVVV55V
ROTH,MARK,CA,USA           #485 MMXXO 65v3  44V444445VV4544
RUSNAK,GEORGE,FL,USA         #487 MMXXO 71v5  V554555454V4VVV
RYAN,CARRIE,UK            #613 MFXXF 66v1  44444545454455V
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 68v5  V444V5534554VVV
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 67v4  344553V4V5V45V5
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 59v0  535434234454445
SCHMITZ,STEFFEN,GERMANY       #694 MMXXO 71v5  V5553VVV4V55545
SCHULTZ,ANDY,GRAND COULEE,SK     #727 MMXAO 72v4  5555V4V5V5V5544
SCHWARTZKOPF,MATTHEW,AZ,USA     #491 MMXXF 62v2  5V534523345V355
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 71v4  554V455VV5V4554
SCRIVENS,JASON,UK          #600 MMXXF 67v5  VV55V5552V4434V
SCULLY,PAT,USA            #633 MMXXO 71v3  V5V5V5454555544
SEBOLD,BOB,USA            #634 MMXXO 73v4  5545V5455VV555V
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 64v1  5555V5343344544
SHAMBROOK,PHIL,UK          #590 MMXXO 64v1  4555454435V4434
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 66v3  545V45V4V444444
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 65v2  445VV4344445545
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 63v2  534335444V5V445
SHELLEY,EDWARD,NC,USA        #492 MMOXF 66v2  44V555V54544434
SHYPYLENKO,YAROSLAV,UKRAINE     #708 MMXXF 60v0  554552344345335
SIGLER,JOHN,DEL,USA         #494 MMOXO 70v7  V454V44VVV455VV
SIMMONDS,RUSSELL,UK         #591 MMXXF 62v2  4454543V335534V
SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #495 MMOAF 66v3  4553254554VVV54
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 66v4  5V4555V443VV335
SMITH,ROBERT,PARSONS POND,NL     #496 MMXAF 56v2  1245V22454V4445
SOLOMON,BRET,MI,USA         #497 MMXXO 70v2  5435544VV555555
STEWART,DARREN,UK          #579 MMXXO 73v4  5V554V5455V555V
STEWART,TIM,UK            #498 MMXXF 63v3  534V35V334V4554
SUDDUTH,JAMES,FL,USA         #500 MMXXF 62v1  54V433344455445
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 56v1  4334V3543344344
SUTTON,COLIN,AUSTRALIA        #490 MMXXO 70v5  V4V5V5V5545444V
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 63v4  V4433444VV544V4
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 63v3  533255V5344V4V5
THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #504 MMXAO 64v1  54534V443445455
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 69v4  54VVV554555V434
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 66v0  454554453445455
THOMPSON,ROBERT,UK          #588 MMXXO 70v5  5445554VVVVV454
THORNTON,STEVE,UK          #595 MMXXF 63v3  55V543254VV3435
TILLACK,LOWELL,AUSTRALIA       #545 MMXXO 69v5  V5434455VVVV455
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 71v3  5354555V545V5V5
TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #508 MMXAO 71v2  555554V555V4544
TOMPKINS,MID,USA           #635 MMOXO 66v1  44454V544455454
TOMPKINS,NANCY,USA          #636 MFXXF 57v1  523444445433V34
TOWNSEND,MARTIN,UK          #580 MMOXO 70v3  V5V554545444V55
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 73v3  55V55V5455554V5
TRAYLOR,JEFF,IN,USA         #510 MMXXO 69v2  5444455455V5V54
TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #511 MMOAO 68v2  V445555534445V5
VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #514 MFJAF 58v2  V344334V3254355
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 65v1  4553545444444V5
VAN DUYSE,PAUL,OTTAWA,ON       #515 MMOAF 57v1  55353V224534443
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 71v5  454VV5454V5V5V5
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 73v6  V5V45555VVV54V5
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 65v2  535544554254V4V
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 71v3  V45435V5V555555
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 68v5  3V4V55V44544VV5
VENIER,DAVE,BOLTON,ON        #486 MMXAF 50v1  53111334535V344
VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #670 MMXXF 66v6  V444V4544V25VVV
WAITES,MICHAEL,AUSTRALIA       #537 MMXXO 67v4  5V44V4445445VV4
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 68v6  V5VVV434455V44V
WALKER,MARK,USA           #637 MMXXO 66v6  44VVVV4V44V4354
WALKER,ROBERT,MO,USA         #518 MMXXO 69v7  5V454VV44VVV44V
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 61v1  554V45445254234
WARRIAN,GREG,AUSTRALIA        #549 MMOXO 56v1  4342533444434V4
WATTS,BILL,CALGARY,AB        #519 MMXAF 62v3  55V4V4443424V53
WEBSTER,JIM,NY,USA          #522 MMXXF 64v2  V55434445V35543
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 63v1  345344545544V44
WEST,JOE,UK             #583 MMXXO 69v3  55545455VV4444V
WHITE,MATT,OH,USA          #523 MMXXF 62v3  5V443323VV55445
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 64v2  4545434444445VV
WILHITE,SHAWN,ROCKY MNT HSE,AB    #525 MMXAO 65v1  V45445445434545
WILLIS,GEOFF,AUSTRALIA        #556 MMXXF 65v1  545445545V44344
WILLMENT,MIKE,AUSTRALIA       #560 MMXXF 59v2  34V3544354434V3
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 56v1  5553V2533134444
WOLFORD,MARIA,FL,USA         #528 MFXXO 61v1  V23444345553455
WOLFORD,TROY,FL,USA         #529 MMXXO 68v1  V54454545455544
WU,JIAN,STRATFORD,PE         #530 MMXAF 63v2  544V42534445V45
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 64v2  455434V4445V444
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 72v6  5V55VV5V444V5V5
ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #689 MMXXO 64v1  454454444444V54


 329 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 09 2017 16:10:47
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.