DCRA 2017 CFRC ARMY/NAVY (F) SCORES         09 Aug 2017 17:36:37

  15 @ 900 metres, scheduled Wed 9 Aug 2017 15:51-18:12

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,KENNY,USA           #614 MMXXO 68v6  VV4V4V4V454445V
ADDIS,JEFFREY,FL,USA         #300 MMXXF 61v2  4444V3443345V45
ADLER,RAINER,GERMANY         #685 MMXXO 67v2  54544435V5V4455
AHRENS,SHAWN,TX,USA         #301 MMXXO 71v5  V444554VV5555VV
ALLMAN,CHRIS,AUSTRALIA        #571 MMXXF 69v5  555544V4VV4V44V
AMBER,JOHN,MD,USA          #302 MMOXO 67v3  V444V454V445545
BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 68v3  3455V4V5544554V
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 65v2  35445553444VV54
BALOLIA,SHIRAZ,WA,USA        #305 MMOXO 71v8  4V5VV5VV5VV44V4
BARLOW,DARYL,AUSTRALIA        #306 MMXXF 65v1  5V5444553454534
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 60v3  43V344334445V4V
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 68v2  4553V55345455V5
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 70v3  4555V545V5454V4
BASS,BAILEY,TX,USA          #719 MFJXF 56v1  44453334434V334
BASSON,POENA,SOUTH AFRICA      #672 MMXXF 72v2  54554555V55554V
BAXTER,PETER,UK           #608 MMXXF 60v1  5344434244455V4
BEAUCHEMIN,DENYS,TX,USA       #309 MMXAF 63v4  3334V4V5V5V4444
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 70v3  V5V4V5555545444
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 63v0  535445534444544
BERRY,ELLIS,NC,USA          #312 MMXXF 67v6  4V4354V5VV35VV4
BEZEAU,FRANCIS,LAMEQUE,NB      #313 MMXAF 63v3  43V443V544345V5
BIGGS,DANNY,USA           #616 MMOXO 72v5  55VVV55545V5V44
BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #314 MMXAF 69v3  544445555VV445V
BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #315 MMXAO 70v6  55454VV4454VVVV
BIZZELL,CORY,TX,USA         #316 MMXXO 68v1  45544544V455545
BLACKMORE,DANNY,AUSTRALIA      #572 MMXXF 60v2  4V4445434V43434
BLAKE,JEFF,VT,USA          #317 MMXXO 66v4  533VV44V5V45445
BLEDOWSKI,TOMASZ,MISSISSAUGA,ON   #318 MMXAO 61v1  3532354444455V5
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 72v5  55555VVVV54544V
BOND,TOM,UK             #598 MMXXF 62v1  44453433455544V
BOREHAM,DAVE,AUSTRALIA        #503 MMXXO 72v4  V5545445555VV5V
BOYER,DOUGLAS,MI,USA         #321 MMOXF 65v3  44V44444V44V455
BOZHKO,NIKOLAY,UKRAINE        #709 MMXXF 64v0  554445454425445
BRAMBILLA,GIAN LUIGI,ITALY      #322 MMXXF 54v1  4434444V4213543
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 73v3  4555V55V555455V
BRAMLEY,MADISON,AZ,USA        #323 MFJXO 69v4  4455444V5V54V5V
BRAUN,FRITZ,FL,USA          #324 MMOXF 60v3  154VV4355V43434
BRAUND,RICHARD,AUSTRALIA       #536 MMXXO 68v1  55354545455V445
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 68v6  V44VV4V45VV4454
BRUTON,PAUL,FL,USA          #325 MMXXF 66v1  5V5544444544445
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 72v7  5VV45VV45VV5V45
BURTON,ROBBY,VA,USA         #327 MMXXF 68v2  5VV544444455545
BUXTON,LANE,CA,USA          #328 MMXXF 68v7  5VV4V42VV445V5V
CALDER,NEIL,UK            #607 MMXXF 65v3  444VV2544545V54
CAMERON,STUART,LANGLEY,BC      #329 MMXAF 62v1  34534444445544V
CAMPOS,LUIS RENATO,BRAZIL      #330 MMXXF 61v2  14442444VV55455
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 72v4  5V4VV555V545545
CANDY,IAN,TORONTO,ON         #332 MMXAF 61v2  4V43443445V4354
CARMICHAEL,JOHN,GLOUCESTER,ON    #712 MMOXO 68v4  43454554VVVV455
CARPENTER,DALE,USA          #619 MMXXO 69v4  554455VV35355VV
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 67v5  45V54VVV434355V
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 66v2  444444545V554V4
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 59v2  V344V4435434533
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 65v2  3V5555445344V44
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 65v3  45544V533455VV3
CHIAPPINELLI,EMANUELE,VT,USA     #336 MMOXO 66v2  V453454445V5445
CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #337 MMXAF 73v5  555VV555VV5V544
CHOU,WILL,AURORA,ON         #338 MMXAF 68v5  V454V444V454V5V
CLOSEN,KEN,KILLARNY,MB        #341 MMXAO 59v0  524545434334553
COCHRAN,JEFF,TX,USA         #342 MMXXO 64v2  34434444555V5V4
COETZEE,ALEXANDER,SOUTH AFRICA    #684 MMXXF 64v0  435425544545455
COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #343 MMXAO 71v5  5444545V5VV5VV5
CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #344 MMXAO 68v3  V4553V54544545V
CONLON,ADRIAN,AUSTRALIA       #516 MMXXO 65v2  544444V4V544355
CONLON,FRANCIS,CT,USA        #345 MMXXF 70v6  43VVV5555454VVV
COONEY,WILLIAM,VA,USA        #723 MMOXO 65v3  254442V5455VV55
CORTINA,AMBERLEEANA,USA       #644 MFJXO 71v7  554V53VVVV55V4V
CORTINA,ERIK,TX,USA         #347 MMXXO 71v4  V55555444V55V4V
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 71v4  VV4555V45544V55
COX,JAMES,VA,USA           #348 MMXXF 63v3  355V454VV334543
CROFTS,JAMES,VA,USA         #349 MMXXF 71v6  4V5V4VV55VV4545
CROSBY,PAUL,UK            #606 MMXXF 67v3  445545V44444V5V
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 64v1  5434V4555435534
CRUZ,TRISLAM,NY,USA         #350 MMXXF 62v3  44454VV43V45334
DALEY,JULIAN,AUSTRALIA        #352 MMXXO 72v4  555535V5V5V545V
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 74v10 VVVVV4VVV555VV5
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 65v3  3454443V4V45V55
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 66v0  544444454455455
DE CHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC   #353 MMOAO 61v2  V54444334444V44
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 64v5  V45V43344543VVV
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 69v6  444V54VVV5V454V
DENEKAMP,GREGORY,NC,USA       #355 MMXXF 68v2  54535V534V54555
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 71v5  4V5554V5V445V5V
DOBSON,DAVID,AUSTRALIA        #548 MMXXO 67v3  5V544V5V4355444
DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #554 MMXXF 44v2  4VV455443410000
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 74v9  V4VV55V5VVVVV55
DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #358 MMXAO 72v8  V5V5V445VVVV45V
DREW,JORDAN,AUSTRALIA        #435 MMXXF 54v0  333433345434444
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 65v2  4V445454V444454
DU PLESSIS,FRANCOIS,SOUTH AFRICA   #668 MMOXO 69v4  4VV45544554V5V4
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 74v7  V554VV5555VVV5V
DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #683 MMXXO 63v1  34445534445454V
DUMONT,DENIS,QC,QUEBEC        #721 MMXAO 67v2  435455545455V3V
DUNBAR,JOHN,WI,USA          #360 MMXXO 70v5  V55VV44V5544V45
EBRAHIM,AZIZ,SCARBOROUGH,ON     #461 MMXAO 63v1  2532445V5545554
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 63v4  V5V54V44344154V
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 71v1  54555V545455545
ELS,JANNIE,SOUTH AFRICA       #656 MMXXO 70v4  V4445455VVV4555
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 66v3  444543545VVV445
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 64v2  554442545V445V3
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 25v0  411013432330000
FAY,TRUDIE,USA            #622 MFXXF 67v3  4445443455VV55V
FERRARA,BEN,AUSTRALIA        #543 MMXXO 70v5  555VV5V44445VV4
FERRARI,FULVIO,FL,USA        #367 MMXXO 73v8  5V5545V5VVVV4VV
FILLINGAME,WADE,NH,USA        #720 MMXXF 67v2  5355445554V444V
FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #645 MMMXF 71v5  55VV45V45V545V4
FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #368 MMXAF 64v1  353V54434535555
FONSECA,HELIO,BRAZIL         #369 MMOXF 60v4  345V444V3V342V4
FULMER,MORGEN,NY,USA         #647 MFMXF 63v3  4344V44545443VV
FULMER,SCOTT,NY,USA         #646 MMXXF 71v2  555VV5454554455
GALLAGHER,LINDA,AUSTRALIA      #372 MFXXF 63v3  5545VV3444433V4
GALLAGHER,MICHELLE,USA        #623 MFXXO 71v5  V55444VVV455V55
GALLOWAY,BOB,ROCKY MTN HSE,AB    #373 MMXAF 69v1  54544V554455455
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 69v6  5345VV55V4VVV44
GARGANI,GABRIELE,ITALY        #374 MMOXO 68v4  555345V4VV435V5
GASTON,JAMES,NC,USA         #308 MMXXF 62v3  345434V543VV444
GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #671 MMXXF 70v5  535V5535V4V5V5V
GIANASI,ELISABETTA,AUSTRALIA     #567 MFXXF 67v5  V4444V4V4VV5454
GLYN,DONALD,SOUTH AFRICA       #676 MMXXF 64v2  34554253V5V4545
GOODY,RICHARD,USA          #624 MMXXO 67v4  4VV45V455543V35
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 68v2  55245544V54555V
GOSNELL,DAVID,USA          #625 MMXXO 68v2  5545444V4554V54
GRAHAM,LYNZIE,TX,USA         #718 MFJXF 59v1  5554544V4543303
GRAHAM,MAKENNA,TX,USA        #714 MFJXF 50v0  443423443134434
GRISSOM,JAMES,MI,USA         #375 MMXXF 66v3  54344444VV5545V
GRYMALYUK,ARTUR,UKRAINE       #377 MMJXO 69v2  5555V445445454V
GUERNSEY,NATHANIEL,VA,USA      #378 MMXXF 64v1  4444454545V5344
GUFFANTI,PETER,GERMANY        #696 MMXXO 36v3  21111V1133V31V3
HACHINSKY,DAVID,FL,USA        #380 MMXXO 59v1  5V5332445443444
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 68v3  5555V54345V345V
HALL,MICHAEL,AUSTRALIA        #570 MMXXF 62v4  444V43V25V444V4
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 67v3  54545VV54345V44
HAMPTON,NEIL,UK           #609 MMXXF 48v0  431153434442541
HARKINS,PAUL,UK           #592 MMXXF 68v3  455VV435V545544
HARP,STEVE,USA            #626 MMXXO 73v7  5555VVV5V45V4VV
HARRACH,EDWARD,NM,USA        #383 MMXXO 64v1  554342444555V54
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 69v4  5444V45V5V5553V
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 64v3  3445V544V5334V5
HAYES JR,CHARLES,MI,USA       #386 MMOXF 64v1  44455534V543445
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 71v5  V5VVV445455554V
HENDRICKS,TOD,WA,USA         #387 MMXXO 68v4  V53V4455444V55V
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 73v4  V545V55V5555V54
HILL,PAUL,UK             #585 MMXXO 67v2  45545V444V44455
HITTLE JR,JAMES,NC,USA        #388 MMXXF 60v1  45553434V443434
HITTLE,THOMAS,NC,USA         #389 MMXXF 71v3  555V54VV5554544
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 67v3  445VV4V44455544
HOLLOWAY,GORDON,FREDERICTON,NB    #394 MMXAF 65v3  44V435355V3455V
HOLTZHAUER,FRANCIS,OH,USA      #395 MMOXO 65v3  553444V54444VV4
HORON,BRITTANY,CALGARY,AB      #397 MFJAO 64v1  54453453544445V
HORON,MARLIN,CALGARY,AB       #398 MMXAO 63v3  4244544445V4V4V
HRYMALYUK,DMYTRO,UKRAINE       #400 MMXXO 69v2  5445V4455545V54
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 64v1  5V3543434445555
HUDSON,ADRI,SOUTH AFRICA       #658 MMXXO 68v3  4445V4554V4V545
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 67v3  555V545V43345V4
IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #402 MMJAO 73v6  5555V44VV5VV55V
IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #403 MMXAF 64v1  5354444544V4454
IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #405 MMXXO 70v4  5V544455V54VV45
IWANOCHKO,MARK,ETOBICOKE,ON     #404 MMXAF 68v4  445V4V54V445V54
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 68v4  44VV554345V5V45
JENSEN,RICK,USA           #628 MMXXF 61v1  3444343445454V5
JENSEN,RILEY,OK,USA         #407 MFJXO 58v1  4454434443244V4
JOHNS,MARTYN,UK           #409 MMXXF 61v1  4553344V4445254
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 66v1  555544455V34444
KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #411 MMXAF 69v4  VV44545454V554V
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 63v2  5442445V3V44554
KELLEY JR,PHILIP,NC,USA       #413 MMXXF 69v3  5543555V54VV445
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 70v4  V45V544554V545V
KEZIAH,DON,NC,USA          #414 MMOXF 62v2  3VV434445545344
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 67v3  V534445445V45V5
KNICKERBOCKER,REBECCA,NC,USA     #416 MFXXF 68v4  VV5445554355VV3
KOVALSKYY,VYACHESLAV,UKRAINE     #418 MMXXO 67v0  454454544445555
KOVAN,EMIL,CO,USA          #419 MMXXO 68v5  44455VV4V4VV544
KRAUSS,STEPHEN,FL,USA        #420 MMOXO 67v3  5544V55V444354V
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 69v3  54444V4V555455V
KUMAR,PRAVEEN,WA,USA         #421 MMXXF 65v2  444455444VV5444
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 63v1  5344544454444V4
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 68v3  3V4545V45545V54
LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #424 MMXAO 70v3  5V5V555445V4544
LAMBANG,SEBASTIAN,INDONESIA     #425 MMXXF 60v1  V34444545434353
LANEY,JAMES,USA           #629 MMXXO 70v3  5V55V5554444V45
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 72v6  554V5555VV5VV3V
LANGE,WALTER,USA           #630 MMOXO 73v6  V45VV5455V55VV5
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 70v4  535V455VV4455V5
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 70v6  V455V54VV5VV453
LAUGHTON,DON,AUSTRALIA        #566 MMXXF 65v5  5V42V54V425VV54
LAWRENCE,TIM,AUSTRALIA        #559 MMXXF 67v4  4V55V4445V443V5
LAZARUS,STEVE,AUSTRALIA       #538 MMXXO 71v5  5554455VVV445VV
LENTZ,DANIEL,WI,USA         #428 MMXXF 67v3  44V545445V4V454
LI,MATTHEW,PORT COQUITLAM,BC     #429 MMXAF 57v2  V443354533V3253
LIEBENBERG,JAKO,SOUTH AFRICA     #521 MMXXF 67v4  V425444VV54V555
LILLEY,GREG,FALHER,AB        #431 MMXAO 67v3  V4455525445VV54
LITTLEFORD,RODGER,SOUTH AFRICA    #677 MMXXF 57v1  2444344343455V3
LITZ,BRYAN,MI,USA          #433 MMXXF 68v2  454V4355455554V
LITZ,WILLIAM,MI,USA         #434 MMXXF 69v3  5V54444V55454V5
LLOYD,DAVID,UK            #574 MMXXO 72v5  55545VV4555V4VV
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 72v8  VV4VVVVV455545V
LONGHURST,JON,UK           #612 MMXXF 63v1  4V4434444445545
MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #437 MMXAF 65v3  VV53544V4255535
MAHON,RODNEY,AUSTRALIA        #552 MMXXF 61v0  125443555454554
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 69v4  55VVV45V4554444
MARQUES,RENATO JAQUEIRA,BRAZIL    #715 MMXXO 66v2  V5444445545V345
MARSH,TONY,UK            #575 MMXXO 70v4  5V4V4V4535V5555
MATTHEWS,CARL,TX,USA         #441 MMXXF 66v1  5V5554454454434
MAZER,OLNEY CARLOS,BRAZIL      #639 MMXXF 59v1  43425433454454V
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 70v3  55V4V4544554V55
MCGOWAN,CRAIG,AUSTRALIA       #534 MMXXO 66v2  545355V434V5445
MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #445 MMXAF 65v2  45445343544V5V5
MEAD,ROBERT,IA,USA          #446 MMOXO 66v5  45V3245VV5V44V5
MILANUK,MONTE,WA,USA         #649 MMXXF 70v3  5555V4444555V4V
MIYATAKE,MILTON TONY,BRAZIL     #448 MMXXF 54v1  V35544323345233
MOSURE,DAVID,FL,USA         #452 MMOXO 68v3  5445V4V34V55554
MURPHY,JIM,USA            #631 MMOXO 71v4  V545544455VV55V
MYERS,JOHN,TX,USA          #453 MMXXO 70v4  54V54VV54V55445
MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #454 MMXAF 59v2  45454V3433V3245
NGUYEN,HUNG,TX,USA          #455 MMXXO 60v3  5423025554VV5V5
NIEUWOUDT,MIAS,SOUTH AFRICA     #655 MMXXO 66v5  V355V44545VV33V
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 65v2  444V4445355V445
NIKOLAEV,OLEKSANDR,UKRAINE      #700 MMXXF 66v0  545335544554554
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 75v9  5V555VVV5VVV5VV
OGG,GORDON,WATERLOO,ON        #456 MMXAO 68v7  VV4V5VVVV544443
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 64v3  4V4554V4434345V
PACHE FERREIRA,MARCELO,BRAZIL    #457 MMXXF 60v0  544454433543444
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 64v2  V545444533V4454
PARR,DES,UK             #577 MMXXO 66v3  V4455454V44V435
PATE,STAN,USA            #422 MMXXF 62v2  445445VV4343444
PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #463 MMXAF 63v3  34V44V3444545V4
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 67v3  444VV4V45554544
PESSALL,DAVID,PA,USA         #465 MMXXF 61v2  V3344V444434455
PIERCE,JOHN,MI,USA          #466 MMOXF 67v1  5544554V4445445
PLUNKETT,MIKE,KY,USA         #467 MMXXF 60v0  445454354434434
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 72v2  555V454545555V5
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 67v2  545455345V4V454
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 62v2  5345V5352453V53
POULTNEY,STEVE,UK          #587 MMXXO 73v7  555V5V5V4V5V4VV
PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #470 MMJAO 64v1  35345434V555553
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 74v7  V54VVVV555V5V55
PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #472 MMXAF 72v2  545V55554V55455
RAMIREZ,UBALDINO,PUERTO RICO,USA   #473 MMXXO 68v0  555544455445544
RANKIN,WADE,KY,USA          #474 MMXXO 68v5  5V5344V454V45VV
REID,JOSH,AUSTRALIA         #541 MMXXO 71v2  V55555445V54554
RICCI,PETER,AZ,USA          #478 MMOXF 63v0  244544445544554
RIES,CHARLES,WEYBURN,SK       #479 MMXAF 65v4  34V54354VV4V544
ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #480 MMXAF 66v2  145555555VV4453
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 67v6  V4V54V4V5V5334V
ROETHLISBERGER,JOHN,MI,USA      #482 MMXXF 64v2  44V4455V2535454
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 64v2  44444V445V45345
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 71v6  5V5V4544V4V5V5V
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 68v1  5444355V5555544
ROSENTHAL,ALLAN,AZ,USA        #484 MMXXO 66v3  V4455544V54434V
ROTH,MARK,CA,USA           #485 MMXXO 61v1  444434353V45544
RUSNAK,GEORGE,FL,USA         #487 MMXXO 65v2  533544V5345554V
RYAN,CARRIE,UK            #613 MFXXF 62v1  54434435444V544
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 68v2  454V454455V5445
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 74v7  VV555V55VV4V55V
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 65v3  344V444V354V555
SCHMITZ,STEFFEN,GERMANY       #694 MMXXO 64v4  543VVV34554542V
SCHULTZ,ANDY,GRAND COULEE,SK     #727 MMXAO 69v2  5553V5445554V45
SCHWARTZKOPF,MATTHEW,AZ,USA     #491 MMXXF 70v5  V5VVV43545545V5
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 68v4  V3555455VV4444V
SCRIVENS,JASON,UK          #600 MMXXF 67v3  3V54V543554V545
SCULLY,PAT,USA            #633 MMXXO 68v4  34455V5445VV45V
SEBOLD,BOB,USA            #634 MMXXO 69v5  354VVV5554544VV
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 64v2  4454V545353V534
SHAMBROOK,PHIL,UK          #590 MMXXO 73v4  55V555454555VVV
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 71v6  5VV5454V5V445VV
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 70v2  44555545VV45455
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 65v3  444V3445554V44V
SHELLEY,EDWARD,NC,USA        #492 MMOXF 68v4  445V544VVV45553
SHYPYLENKO,YAROSLAV,UKRAINE     #708 MMXXF 60v1  225445445V44354
SIGLER,JOHN,DEL,USA         #494 MMOXO 68v3  55444V454V554V4
SIMMONDS,RUSSELL,UK         #591 MMXXF 65v1  5454554443345V5
SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #495 MMOAF 63v1  3V5545443444445
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 62v2  354V4444344544V
SMITH,ROBERT,PARSONS POND,NL     #496 MMXAF 59v2  34V44534344V434
SOLOMON,BRET,MI,USA         #497 MMXXO 68v0  553454555444555
STEWART,DARREN,UK          #579 MMXXO 68v5  5V55VVV444V4444
STEWART,TIM,UK            #498 MMXXF 63v1  5445V4433545444
SUDDUTH,JAMES,FL,USA         #500 MMXXF 65v2  44354V434V45555
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 65v2  44V5444V4444545
SUTTON,COLIN,AUSTRALIA        #490 MMXXO 68v3  55V54V5453435V5
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 66v1  3444445445V5555
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 72v4  4555V5V44V5555V
THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #504 MMXAO 62v3  V32V34V44545454
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 73v6  V55VV5VV4V45555
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 74v4  V5V554555V5555V
THOMPSON,ROBERT,UK          #588 MMXXO 70v2  55445V555553V45
TILLACK,LOWELL,AUSTRALIA       #545 MMXXO 71v6  5VVV455V55V354V
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 63v1  V54334443544555
TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #508 MMXAO 53v0  444444353324234
TOMPKINS,MID,USA           #635 MMOXO 66v5  4445VVV4444V44V
TOMPKINS,NANCY,USA          #636 MFXXF 65v1  4555422V4455555
TOWNSEND,MARTIN,UK          #580 MMOXO 70v3  355554V555355VV
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 67v3  V44544445554VV4
TRAYLOR,JEFF,IN,USA         #510 MMXXO 63v2  45342V544V55444
TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #511 MMOAO 59v1  53V453224444455
VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #514 MFJAF 65v1  5444454444454V5
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 65v1  5455V4553434544
VAN DUYSE,PAUL,OTTAWA,ON       #515 MMOAF 67v5  V4VV44V445445V4
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 67v5  VVV44V444V54454
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 70v4  V55335554V5V5V5
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 62v5  V33VV3444V34V54
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 69v4  V544354V5V5554V
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 66v4  5VV344444554VV4
VENIER,DAVE,BOLTON,ON        #486 MMXAF 50v1  13444433V442432
VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #670 MMXXF 70v5  VV5VV554425555V
WAITES,MICHAEL,AUSTRALIA       #537 MMXXO 64v2  5545VV532444544
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 72v4  5555V55454VVV45
WALKER,MARK,USA           #637 MMXXO 70v4  5455445VV55V5V3
WALKER,ROBERT,MO,USA         #518 MMXXO 66v6  54V33445VV4VV4V
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 65v2  553V4V452444555
WARRIAN,GREG,AUSTRALIA        #549 MMOXO 62v1  43V545334435554
WATTS,BILL,CALGARY,AB        #519 MMXAF 69v4  45V5V53V4555V44
WEBSTER,JIM,NY,USA          #522 MMXXF 60v4  4453V2255V442VV
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 70v4  5V454V544455V5V
WEST,JOE,UK             #583 MMXXO 72v5  5V55VV545V5445V
WHITE,MATT,OH,USA          #523 MMXXF 64v1  5V4544355435444
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 66v3  5434VV544444V55
WILHITE,SHAWN,ROCKY MNT HSE,AB    #525 MMXAO 61v3  333V45425V535V4
WILLIS,GEOFF,AUSTRALIA        #556 MMXXF 68v3  54545V444VV5544
WILLMENT,MIKE,AUSTRALIA       #560 MMXXF 69v3  5V545454VV44554
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 65v3  555554333VVV543
WOLFORD,MARIA,FL,USA         #528 MFXXO 65v2  5444VV433554554
WOLFORD,TROY,FL,USA         #529 MMXXO 66v3  V554445444V3V54
WU,JIAN,STRATFORD,PE         #530 MMXAF 60v1  143445454444V54
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 62v1  4535444V4435444
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 72v7  4V455VV54VV55VV
ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #689 MMXXO 65v1  V35544454554444


 327 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 09 2017 17:36:37
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.