DCRA 2017 CFRC FCNC WED 700 SCORES         09 Aug 2017 13:36:55

  15 @ 700 metres, scheduled Wed 9 Aug 2017 09:00-11:29

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,KENNY,USA           #614 MMXXO 71v7  44VVVV554VV545V
ADDIS,JEFFREY,FL,USA         #300 MMXXF 70v4  5V4VV55V5454355
ADLER,RAINER,GERMANY         #685 MMXXO 68v5  15545V5V4VV55V4
AHRENS,SHAWN,TX,USA         #301 MMXXO 73v5  554555V5V4VV5V5
ALLMAN,CHRIS,AUSTRALIA        #571 MMXXF 68v3  54445545V4VV544
AMBER,JOHN,MD,USA          #302 MMOXO 72v1  5555454V5545555
BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO 69v3  55534545V4V54V5
BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF 69v5  5V45VV44V545V44
BALDRY,ALAN,UK            #604 MMXXF 63v0  444444455553543
BALOLIA,SHIRAZ,WA,USA        #305 MMOXO 70v5  VVVV44555V45544
BARLOW,DARYL,AUSTRALIA        #306 MMXXF 65v3  533V4445545V4V4
BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF 66v2  5545545VV443354
BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF 69v5  55VV55V4444VV53
BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO 69v4  5V55V5VV4543544
BASS,BAILEY,TX,USA          #719 MFJXF 65v2  454544V44435V54
BASSON,POENA,SOUTH AFRICA      #672 MMXXF 70v4  4V43555V55554VV
BAXTER,PETER,UK           #608 MMXXF 60v2  444V2454444V434
BEAUCHEMIN,DENYS,TX,USA       #309 MMXAF 66v2  5444V5443V54455
BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO 72v5  V5345V55VV555V5
BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF 67v3  3545V5535454V4V
BERRY,ELLIS,NC,USA          #312 MMXXF 60v1  104443455555V55
BEZEAU,FRANCIS,LAMEQUE,NB      #313 MMXAF 59v3  4544V343433VV34
BIGGS,DANNY,USA           #616 MMOXO 69v3  554454V5V454V54
BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #314 MMXAF 65v5  V45444V53V44V3V
BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #315 MMXAO 72v3  V55555545V5V454
BIZZELL,CORY,TX,USA         #316 MMXXO 71v6  VV5335555VV5VV5
BLACKMORE,DANNY,AUSTRALIA      #572 MMXXF 65v1  3455544445V4544
BLAKE,JEFF,VT,USA          #317 MMXXO 72v8  5V54VVVV55VV44V
BLEDOWSKI,TOMASZ,MISSISSAUGA,ON   #318 MMXAO 70v6  V54V455V4VV544V
BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO 71v3  5555455554V4V4V
BOND,TOM,UK             #598 MMXXF 64v1  35V354444555444
BOREHAM,DAVE,AUSTRALIA        #503 MMXXO 70v7  VV454VV4454V5VV
BOYER,DOUGLAS,MI,USA         #321 MMOXF 66v2  554445534V5V444
BOZHKO,NIKOLAY,UKRAINE        #709 MMXXF 68v4  V544534545VV54V
BRAMBILLA,GIAN LUIGI,ITALY      #322 MMXXF 64v2  VV4544444444544
BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO 71v9  5V4VVV5V4VVVV53
BRAMLEY,MADISON,AZ,USA        #323 MFJXO 70v6  V5554V4V54VV4V4
BRAUN,FRITZ,FL,USA          #324 MMOXF 69v3  5543VVV55454545
BRAUND,RICHARD,AUSTRALIA       #536 MMXXO 71v5  V4555V44V45V5V5
BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO 72v4  55455VVV44V5555
BRUTON,PAUL,FL,USA          #325 MMXXF 61v0  444443444544445
BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO 73v5  5VV45V55455V55V
BURTON,ROBBY,VA,USA         #327 MMXXF 68v1  4455554545455V3
BUXTON,LANE,CA,USA          #328 MMXXF 65v2  54444445V4V5435
CALDER,NEIL,UK            #607 MMXXF 68v3  5V44445V35V5545
CAMERON,STUART,LANGLEY,BC      #329 MMXAF 69v2  5554V5554V34455
CAMPOS,LUIS RENATO,BRAZIL      #330 MMXXF 70v5  5445V5V444V55VV
CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO 70v5  355VV45544VV5V5
CANDY,IAN,TORONTO,ON         #332 MMXAF 67v3  V55355VV5244455
CARMICHAEL,JOHN,GLOUCESTER,ON    #712 MMOXO 74v10 5VVVV4VVVVV5V55
CARPENTER,DALE,USA          #619 MMXXO 69v4  55V445V444554VV
CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO 68v3  5V4V5V445454445
CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF 63v3  444V444443V4V45
CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF 71v4  VV55555544544VV
CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF 66v4  5414455V4V5V54V
CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF 69v7  5V4444V5V4VVVV4
CHIAPPINELLI,EMANUELE,VT,USA     #336 MMOXO 70v4  554V44V55V545V4
CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #337 MMXAF 73v7  5VVVV44V5555V5V
CHOU,WILL,AURORA,ON         #338 MMXAF 68v4  V554V4453V4V545
CLOSEN,KEN,KILLARNY,MB        #341 MMXAO 65v5  VV5455V435V333V
COCHRAN,JEFF,TX,USA         #342 MMXXO 71v3  5V44554V55V4555
COETZEE,ALEXANDER,SOUTH AFRICA    #684 MMXXF 71v2  5554544VV555545
COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #343 MMXAO 70v4  55445VV555V45V3
CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #344 MMXAO 73v2  5555V545545V555
CONLON,ADRIAN,AUSTRALIA       #516 MMXXO 67v3  V4VV55445534544
CONLON,FRANCIS,CT,USA        #345 MMXXF 64v2  554V54353V35444
COONEY,WILLIAM,VA,USA        #723 MMOXO 66v4  4V34V44V44V5554
CORTINA,AMBERLEEANA,USA       #644 MFJXO 67v3  534445453V5VV55
CORTINA,ERIK,TX,USA         #347 MMXXO 71v4  V544VV445555V55
COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO 66v3  555V444444VV453
COX,JAMES,VA,USA           #348 MMXXF 64v1  23554443455555V
CROFTS,JAMES,VA,USA         #349 MMXXF 70v4  5VV54V453V55455
CROSBY,PAUL,UK            #606 MMXXF 70v4  V554V54445V554V
CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF 68v4  V54V4445V45V445
CRUZ,TRISLAM,NY,USA         #350 MMXXF 64v2  54V34555V453443
DALEY,JULIAN,AUSTRALIA        #352 MMXXO 70v4  5554V5V4V4V4545
DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO 69v2  554554V554454V4
DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF 68v4  V454V455545V43V
DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF 71v1  455545V55445555
DE CHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC   #353 MMOAO 73v7  5VVV45V555VVV54
DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF 70v3  555V444445555VV
DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO 68v4  5V445544V545VV3
DENEKAMP,GREGORY,NC,USA       #355 MMXXF 74v5  5545V5V55555VVV
DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO 71v6  V5VVV45554VV454
DOBSON,DAVID,AUSTRALIA        #548 MMXXO 68v2  VV5445444445555
DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #554 MMXXF 68v1  5V5454544544455
DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO 73v4  V55V545555VV554
DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #358 MMXAO 75v5  V5555VV55555VV5
DREW,JORDAN,AUSTRALIA        #435 MMXXF 68v1  5455544555V4444
DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF 65v2  445453V553444V5
DU PLESSIS,FRANCOIS,SOUTH AFRICA   #668 MMOXO 69v3  5VV5535V5454544
DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO 69v6  53V55V4V4V454VV
DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #683 MMXXO 68v5  544VVV4554V44V4
DUMONT,DENIS,QC,QUEBEC        #721 MMXAO 71v8  5V4VV544V5VVV4V
DUNBAR,JOHN,WI,USA          #360 MMXXO 73v2  554545V5555V555
EBRAHIM,AZIZ,SCARBOROUGH,ON     #461 MMXAO 67v2  454544V553455V4
ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO 72v10 VVV44V5VV5VVVV4
EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF 66v5  5535V4V5442VVV4
ELS,JANNIE,SOUTH AFRICA       #656 MMXXO 73v6  4VVVV5VV5545555
EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF 70v5  VV54V444V545V55
FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF 73v9  54455VVVVV5VVVV
FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO 72v7  4VV455VVV45VV55
FAY,TRUDIE,USA            #622 MFXXF 68v7  V4VV5V3V43545VV
FERRARA,BEN,AUSTRALIA        #543 MMXXO 70v6  5V5534VVV45V45V
FERRARI,FULVIO,FL,USA        #367 MMXXO 69v5  VV45V4V55V45444
FILLINGAME,WADE,NH,USA        #720 MMXXF 67v7  V5433VV53VVVV54
FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #645 MMMXF 65v5  V445V4V3343VV55
FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #368 MMXAF 73v5  55V54V5V5VV4555
FONSECA,HELIO,BRAZIL         #369 MMOXF 70v5  5VV444555V4V45V
FULMER,MORGEN,NY,USA         #647 MFMXF 65v4  25445454VV4VV44
FULMER,SCOTT,NY,USA         #646 MMXXF 72v5  5545V4V5VVV5554
GALLAGHER,LINDA,AUSTRALIA      #372 MFXXF 70v5  V54VV544V45554V
GALLAGHER,MICHELLE,USA        #623 MFXXO 69v6  VV5V45V44354V5V
GALLOWAY,BOB,ROCKY MTN HSE,AB    #373 MMXAF 63v0  545445345543444
GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF 65v2  553455433455VV4
GARGANI,GABRIELE,ITALY        #374 MMOXO 69v6  5454VVVV45V5V43
GASTON,JAMES,NC,USA         #308 MMXXF 72v6  5VV545V554V4V5V
GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #671 MMXXF 71v5  54V45VV455VV554
GIANASI,ELISABETTA,AUSTRALIA     #567 MFXXF 64v4  55V43334V4VV445
GLYN,DONALD,SOUTH AFRICA       #676 MMXXF 63v2  VV5554434533444
GOODY,RICHARD,USA          #624 MMXXO 60v2  44334543V43V553
GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF 70v6  5V5V54V53VV544V
GOSNELL,DAVID,USA          #625 MMXXO 71v4  555V4555435VVV5
GRAHAM,LYNZIE,TX,USA         #718 MFJXF 60v1  3354V4544543434
GRAHAM,MAKENNA,TX,USA        #714 MFJXF 55v2  4341V5344243V44
GRISSOM,JAMES,MI,USA         #375 MMXXF 64v1  444454454V35544
GRYMALYUK,ARTUR,UKRAINE       #377 MMJXO 69v2  545544V545V5445
GUERNSEY,NATHANIEL,VA,USA      #378 MMXXF 75v12 VVVVVVVVV55VV5V
GUFFANTI,PETER,GERMANY        #696 MMXXO 48v3  41425V2V2V42232
GUNTER,JOHN,FL,USA          #379 MMOXO 58v2  44434V44V444234
HALL,DON,RICHMOND,ON         #382 MMOAO 66v1  545445V44454454
HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF 58v0  534434454543523
HALL,MICHAEL,AUSTRALIA        #570 MMXXF 62v0  544434453554354
HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF 64v0  545553445444435
HAMPTON,NEIL,UK           #609 MMXXF 60v1  V55445444432344
HARKINS,PAUL,UK           #592 MMXXF 66v3  5434445V44VV545
HARP,STEVE,USA            #626 MMXXO 72v5  5VV4V55V4V55554
HARRACH,EDWARD,NM,USA        #383 MMXXO 73v7  V55454VVVV5VV55
HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF 63v1  54455444554243V
HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF 65v2  544V335555V5533
HAYES JR,CHARLES,MI,USA       #386 MMOXF 68v2  44V54555354545V
HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO 73v6  5V5V5V5455V5V4V
HENDRICKS,TOD,WA,USA         #387 MMXXO 69v4  5V4V4545V5V5444
HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO 71v3  5V55V4554544V55
HILL,PAUL,UK             #585 MMXXO 66v2  54544453445V45V
HITTLE JR,JAMES,NC,USA        #388 MMXXF 67v4  5V55444VVV45344
HITTLE,THOMAS,NC,USA         #389 MMXXF 70v2  55553554V4455V5
HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF 69v1  545554V44455455
HOLLOWAY,GORDON,FREDERICTON,NB    #394 MMXAF 69v4  5V45V4V444545V5
HOLTZHAUER,FRANCIS,OH,USA      #395 MMOXO 70v7  V44VV5V45V5VV44
HORON,BRITTANY,CALGARY,AB      #397 MFJAO 71v8  VVVV45454VVV45V
HORON,MARLIN,CALGARY,AB       #398 MMXAO 72v7  45VV455V4V5VV5V
HRYMALYUK,DMYTRO,UKRAINE       #400 MMXXO 72v5  V554V54VV55554V
HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO 73v7  V545VVV55V5V45V
HUDSON,ADRI,SOUTH AFRICA       #658 MMXXO 70v6  55VV453VV545V4V
INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO 72v5  VV554554V554VV5
IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #402 MMJAO 75v7  V5555VV55VV5VV5
IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #403 MMXAF 71v5  V5455445V5V54VV
IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #405 MMXXO 71v7  5444V5V55VVVVV4
IWANOCHKO,MARK,ETOBICOKE,ON     #404 MMXAF 63v2  V35325435V53555
JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF 66v3  V5334545V5V4535
JENSEN,RICK,USA           #628 MMXXF 73v7  V4V5VV5554VVV55
JENSEN,RILEY,OK,USA         #407 MFJXO 68v3  5554435VV54V454
JOHNS,MARTYN,UK           #409 MMXXF 67v3  5545545V4V433V5
JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF 70v5  55VVV345V55V454
KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #411 MMXAF 64v4  553V3V4V533V355
KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF 71v4  VV55455454V4V55
KELLEY JR,PHILIP,NC,USA       #413 MMXXF 69v4  V55V45554444V4V
KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO 73v4  555555554V5V4VV
KEZIAH,DON,NC,USA          #414 MMOXF 63v1  555533445344V53
KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF 70v4  45V5VV45V545454
KNICKERBOCKER,REBECCA,NC,USA     #416 MFXXF 70v4  54VV54554V4554V
KOVALSKYY,VYACHESLAV,UKRAINE     #418 MMXXO 71v4  55545VV545VV445
KOVAN,EMIL,CO,USA          #419 MMXXO 69v4  3V5555V544544VV
KRAUSS,STEPHEN,FL,USA        #420 MMOXO 73v6  V4V55V5VVV55554
KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO 69v3  V44V5455544455V
KUMAR,PRAVEEN,WA,USA         #421 MMXXF 68v6  V4V354V5V4VV454
KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO 37v2  54VV45540000000
LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO 71v4  554555VV45V5V44
LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #424 MMXAO 75v5  V5V5V555V55V555
LAMBANG,SEBASTIAN,INDONESIA     #425 MMXXF 65v1  554555444V42445
LANEY,JAMES,USA           #629 MMXXO 70v6  V4VVV544VV45455
LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO 58v1  00244555545455V
LANGE,WALTER,USA           #630 MMOXO 67v5  553V5V34V45V4V4
LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO 71v3  54554VV5V554455
LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO 68v6  V5VVV5V4V445443
LAUGHTON,DON,AUSTRALIA        #566 MMXXF 68v2  4455544V5V54445
LAWRENCE,TIM,AUSTRALIA        #559 MMXXF 71v2  555V4454554V555
LAZARUS,STEVE,AUSTRALIA       #538 MMXXO 72v4  5V5V5545V4545V5
LENTZ,DANIEL,WI,USA         #428 MMXXF 73v5  5555V4VV5455V5V
LI,MATTHEW,PORT COQUITLAM,BC     #429 MMXAF 58v2  443443V433454V3
LIEBENBERG,JAKO,SOUTH AFRICA     #521 MMXXF 67v5  V335V554V445V4V
LILLEY,GREG,FALHER,AB        #431 MMXAO 71v4  5V44554VV5V5545
LITTLEFORD,RODGER,SOUTH AFRICA    #677 MMXXF 65v1  44355455V545245
LITZ,BRYAN,MI,USA          #433 MMXXF 68v4  54V3V45555V4V44
LITZ,WILLIAM,MI,USA         #434 MMXXF 71v7  V45VV45V454V5VV
LLOYD,DAVID,UK            #574 MMXXO 73v7  V5V5445V55VVVV5
LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO 73v5  V55VV455455V55V
LONGHURST,JON,UK           #612 MMXXF 63v2  4453455553V334V
MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #437 MMXAF 71v4  V4445V5455V55V5
MAHON,RODNEY,AUSTRALIA        #552 MMXXF 70v6  55V445V5VVV44V4
MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO 72v8  55VVVVV544VV45V
MARQUES,RENATO JAQUEIRA,BRAZIL    #715 MMXXO 66v3  V445V444444455V
MARSH,TONY,UK            #575 MMXXO 63v2  V34444444V54445
MATTHEWS,CARL,TX,USA         #441 MMXXF 68v3  545V4444V55V454
MAZER,OLNEY CARLOS,BRAZIL      #639 MMXXF 59v2  V3444V534345334
MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF 67v3  54V455V44435V45
MCGOWAN,CRAIG,AUSTRALIA       #534 MMXXO 73v2  V4555V555555545
MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #445 MMXAF 72v2  5555554VV555544
MEAD,ROBERT,IA,USA          #446 MMOXO 72v8  V554VV5VVVV45V4
MILANUK,MONTE,WA,USA         #649 MMXXF 68v3  5VV4555454V4444
MIYATAKE,MILTON TONY,BRAZIL     #448 MMXXF 64v1  5V5444533455435
MOSURE,DAVID,FL,USA         #452 MMOXO 70v5  V5455V5VVV44544
MURPHY,JIM,USA            #631 MMOXO 74v7  VV555VV5V5V545V
MYERS,JOHN,TX,USA          #453 MMXXO 71v6  555V4V54V4VVV54
MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #454 MMXAF 63v1  3544355444V5543
NGUYEN,HUNG,TX,USA          #455 MMXXO 72v7  55VV54355VVVV5V
NIEUWOUDT,MIAS,SOUTH AFRICA     #655 MMXXO 70v6  55V44V44VV5VV45
NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO 68v1  5444455555454V4
NIKOLAEV,OLEKSANDR,UKRAINE      #700 MMXXF  0v0  000000000000000
NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO 73v8  45V55V5VV5VV4VV
OGG,GORDON,WATERLOO,ON        #456 MMXAO 70v5  554V54VV5V54V44
OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF 73v2  554V555555555V4
PACHE FERREIRA,MARCELO,BRAZIL    #457 MMXXF 65v4  V3355535344V5VV
PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF 68v2  V54554V54455543
PARR,DES,UK             #577 MMXXO 68v3  55445V55V44V444
PATE,STAN,USA            #422 MMXXF 65v3  5554V4V4234V554
PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #463 MMXAF 70v5  54544VV5V55V35V
PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF 65v3  V4453V55444V444
PESSALL,DAVID,PA,USA         #465 MMXXF 67v4  V535V443V4555V4
PIERCE,JOHN,MI,USA          #466 MMOXF 67v1  5455454544V5444
PLUNKETT,MIKE,KY,USA         #467 MMXXF 71v6  V45VV4V555454VV
POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO 71v5  V445VVV4555545V
POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF 68v2  V4545554V544454
PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF 67v5  V444545VV3V4V54
POULTNEY,STEVE,UK          #587 MMXXO 67v3  V445445V54V5354
PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #470 MMJAO 71v3  5V5V545V5444555
PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO 73v6  555VV54VVV4555V
PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #472 MMXAF 68v3  V44344V55545V55
RAMIREZ,UBALDINO,PUERTO RICO,USA   #473 MMXXO 73v8  55VV44VVVV5VV55
RANKIN,WADE,KY,USA          #474 MMXXO 68v4  5V4V354V445545V
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       #476 MMOAF 59v0  525453444444344
REID,JOSH,AUSTRALIA         #541 MMXXO 72v8  VVVVV5V55455V3V
RICCI,PETER,AZ,USA          #478 MMOXF 65v0  544455345454544
RIES,CHARLES,WEYBURN,SK       #479 MMXAF 72v5  55V55V554VV5V44
ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #480 MMXAF 67v2  5V5V44555335454
RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF 71v4  5V5455V4V44V555
ROETHLISBERGER,JOHN,MI,USA      #482 MMXXF 69v6  5V4445VVV44V54V
ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF 65v5  5V3533V55V35VV3
ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF 65v1  544455544V34445
RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF 69v5  54V55454VV35V4V
ROSENTHAL,ALLAN,AZ,USA        #484 MMXXO 69v4  V55V44V4454V545
ROTH,MARK,CA,USA           #485 MMXXO 72v6  55VV5454545VVVV
RUSNAK,GEORGE,FL,USA         #487 MMXXO 66v3  553V454554V344V
RYAN,CARRIE,UK            #613 MFXXF 66v2  4V454554545V443
SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF 71v2  544V545554555V5
SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO 71v3  555455V5445VV54
SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF 70v5  5V5444V5V55V44V
SCHMITZ,STEFFEN,GERMANY       #694 MMXXO 75v5  5V5555555V55VVV
SCHULTZ,ANDY,GRAND COULEE,SK     #727 MMXAO 69v4  554V55V444V54V4
SCHWARTZKOPF,MATTHEW,AZ,USA     #491 MMXXF 73v3  555555554V554VV
SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO 67v4  354555VV544VV34
SCRIVENS,JASON,UK          #600 MMXXF 63v3  3544454V45VV442
SCULLY,PAT,USA            #633 MMXXO 67v4  3544V4V5VV44554
SEBOLD,BOB,USA            #634 MMXXO 73v6  V5V45V55VVV5545
SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF 71v4  5V555444555VVV4
SHAMBROOK,PHIL,UK          #590 MMXXO 72v8  5V5V5VVV44VVV45
SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO 71v5  5V4VV5545V54V54
SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF 67v1  V45453554444555
SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF 65v1  55344V555344445
SHELLEY,EDWARD,NC,USA        #492 MMOXF 68v0  545544555454544
SHYPYLENKO,YAROSLAV,UKRAINE     #708 MMXXF 65v3  V544453544V44V4
SIGLER,JOHN,DEL,USA         #494 MMOXO 68v2  V4V544455555534
SIMMONDS,RUSSELL,UK         #591 MMXXF 65v3  54V5154544V4V45
SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #495 MMOAF 67v2  54535V554V53544
SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF 65v2  V444445444455V4
SOLOMON,BRET,MI,USA         #497 MMXXO 73v6  V5VV44555V555VV
STEWART,DARREN,UK          #579 MMXXO 72v5  VV3V4555555V55V
STEWART,TIM,UK            #498 MMXXF 69v3  55V54445VV54544
SUDDUTH,JAMES,FL,USA         #500 MMXXF 70v5  45V535V545V45VV
SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF 71v6  55V5VVV4545VV53
SUTTON,COLIN,AUSTRALIA        #490 MMXXO 72v8  V5VV4V5V544V5VV
SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF 68v4  V4V54455V4V4544
SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO 73v6  VV455V555VV45V5
THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #504 MMXAO 70v7  5VVVVV3445V4V55
THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO 73v7  5V4VV5455VV5V5V
THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO 71v5  55V5VV5V454445V
THOMPSON,ROBERT,UK          #588 MMXXO 72v3  54455455VV5V555
THORNTON,STEVE,UK          #595 MMXXF 57v0  452453434445334
TILLACK,LOWELL,AUSTRALIA       #545 MMXXO 65v3  V554354345V444V
TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF 68v6  554444VVVV43V5V
TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #508 MMXAO 73v7  5VV5VVVVV555544
TOMPKINS,MID,USA           #635 MMOXO 68v3  5V43545455V445V
TOMPKINS,NANCY,USA          #636 MFXXF 69v2  4355V55445V5545
TOWNSEND,MARTIN,UK          #580 MMOXO 73v7  555VVV5V45V54VV
TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO 70v5  4VV4455V4545VV5
TRAYLOR,JEFF,IN,USA         #510 MMXXO 72v5  V4V5V5V55445V55
TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #511 MMOAO 65v3  4444V44445VV454
VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #514 MFJAF 69v2  55555VV55353454
VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF 64v1  V54345544344545
VAN DUYSE,PAUL,OTTAWA,ON       #515 MMOAF 68v3  4V445455V5V5534
VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO 71v2  5544VV445555555
VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO 71v8  VV454VVV5VV5V44
VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO 71v2  5554545V455545V
VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO 74v4  545V55555V555VV
VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO 74v3  VV55555555V5545
VENIER,DAVE,BOLTON,ON        #486 MMXAF 53v2  44121145V545V43
VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #670 MMXXF 67v4  44V45V5545VV443
WAITES,MICHAEL,AUSTRALIA       #537 MMXXO 70v2  54555V5534455V5
WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO 69v6  55VVV34V444V55V
WALKER,MARK,USA           #637 MMXXO 70v3  5V5V45455V55444
WALKER,ROBERT,MO,USA         #518 MMXXO 70v4  44V55VVV5554445
WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF 66v0  543555455445435
WARRIAN,GREG,AUSTRALIA        #549 MMOXO 71v7  55V44V44VVVV55V
WATTS,BILL,CALGARY,AB        #519 MMXAF 69v3  45544V55454V4V5
WEBSTER,JIM,NY,USA          #522 MMXXF 67v4  55V44V5VV444354
WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO 70v6  VV5435VV555V4V4
WEST,JOE,UK             #583 MMXXO 72v7  5VV45V5VVV44V55
WHITE,MATT,OH,USA          #523 MMXXF 66v3  4V253V45535555V
WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF 66v1  V55544354534545
WILHITE,SHAWN,ROCKY MNT HSE,AB    #525 MMXAO 71v3  5V455555V55444V
WILLIS,GEOFF,AUSTRALIA        #556 MMXXF 70v3  55454554544VV5V
WILLMENT,MIKE,AUSTRALIA       #560 MMXXF 66v3  3444555VV4V4454
WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF 65v4  4V3544V44V4V355
WOLFORD,MARIA,FL,USA         #528 MFXXO 69v2  5445V445V555445
WOLFORD,TROY,FL,USA         #529 MMXXO 69v2  55454545454V45V
WU,JIAN,STRATFORD,PE         #530 MMXAF 65v5  554V44VVV25344V
ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF 64v5  2345454V44V4VVV
ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO 66v1  V55444535455444
ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #689 MMXXO 67v2  4554V44455V5435


 330 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 09 2017 13:36:55
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.