DCRA 2016 CFRC GIBSON 300 SCORES          18 Aug 2016 11:29:21

  10 @ 300 metres, scheduled Thu 18 Aug 2016 08:00-11:13

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 46v4  VVV35445V5
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 49v5  VVV55V55V4
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 48v3  554V55V54V
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 48v2  54V55455V5
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 50v6  555VVV5VVV
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 50v5  5VV5VV5V55
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 49v5  5VVVV45V55
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 EMJYT 49v3  555V55V45V
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 49v7  5VV54VVVVV
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 47v3  5V5V45454V
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 50v7  5V5VVVVV5V
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 44v3  VV4434V545
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 50v2  55555VV555
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 50v3  555V5555VV
BREWIN,CHARLES,UK          #169 EMJYT 47v6  VVVV454V4V
BROWN,COLIN,ANCASTER,ON       # 27 MMOAF 50v10 VVVVVVVVVV
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 48v5  VV4VV5554V
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 49v4  55V554VVV5
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 47v5  5V54V4V4VV
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v10 VVVVVVVVVV
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 50v7  V5VVVV55VV
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 50v5  5V5V5VV5V5
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 EMJYT 49v4  VV5VV55545
CHARLTON,MATT,UK           # 66 EMXXT 44v0  5345455544
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 50v7  5VVV55VVVV
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 50v6  VVVV55V5V5
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 49v4  5V5V5V55V4
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 49v5  5VVV5V554V
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 49v3  5555V554VV
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 50v8  5VVVVV5VVV
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 SMJYT 42v0  4545444444
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 50v4  5V55555VVV
COWEN,CHARLES,UK           #167 EMJYT 49v3  554V55VV55
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 50v9  V5VVVVVVVV
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 49v3  55555V4VV5
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 50v5  V5555V5VVV
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 49v4  VV4555V5V5
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 49v5  55VVV5V54V
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 50v9  VVV5VVVVVV
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 50v7  VVVVV55V5V
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 44v0  5445445454
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 50v6  VV5V5V55VV
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 50v4  V5V5555VV5
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 29v1  322314234V
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 50v7  5VVV5VVVV5
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 48v6  5VV544VVVV
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 50v5  5V55V5V5VV
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 50v6  5VV55V5VVV
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 48v3  55555V4V4V
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 50v4  55VV555VV5
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 46v1  5V55445454
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 48v6  VV454VVVV5
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 48v3  5V4V545V55
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 49v5  554V5VVVV5
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 50v6  5555VVVVVV
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 49v6  V54VVVV5V5
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 50v5  V555VV5VV5
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 47v3  555444VVV5
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 48v2  55V545455V
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 44v1  45435455V4
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 48v3  VVV5545554
GODDARD,HARRY,UK           #176 SMJYT 48v7  4VVV5VVVV4
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 50v8  V55VVVVVVV
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 50v7  55VVVVVV5V
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 47v3  5V4V54V545
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 50v5  VV55V5V55V
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 49v4  V555V5VV45
HARRISON,REBECCA,UK         #170 SFJYT 45v2  4V4454V554
HART,GUY,UK             # 20 EMXXT 47v5  VV534V5VV5
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 49v4  55V5VVV545
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 45v4  34VVV54V54
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 49v3  555V4V5V55
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 48v4  V45V5V5V54
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 46v6  V4V44VV4VV
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 48v4  VV5554V5V4
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 45v1  545V455444
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 50v5  5V555VVV5V
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 50v7  VV55VVV5VV
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 43v2  34454V45V4
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 43v3  5334V5VV53
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 49v4  V5555VV54V
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 42v4  45V0V54VV4
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 46v2  V44554V455
JONES,CHLOE,UK            # 21 MFJXT 50v5  5VV5V5VV55
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 44v1  V554453544
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 50v8  5VVVVVVVV5
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 50v7  V5VV55VVVV
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 43v1  V554535344
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 46v3  4V4555V4V4
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 48v2  5545V4V555
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 49v5  5V5V45V5VV
KITSON,ROB,UK            # 19 MMXXT 49v6  55V4VVVV5V
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 50v6  5VV55V5VVV
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 47v3  V5V5V44554
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 50v5  5V55VV5V5V
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 47v1  5555V55354
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 49v5  5V55V5VVV4
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 50v7  55VVVVVVV5
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 50v2  555VV55555
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 49v2  555V5V5554
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 49v3  V45555V55V
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 46v2  55V454445V
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 49v4  V55V545V5V
LYMAN,STEPHEN,MANOTICK,ON      # 88 EMOAT 48v3  5VV5V45545
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 43v0  5544453454
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMMXT 50v7  5VV5VVVVV5
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 48v4  V4V4555V5V
MAROIS,FRANCOIS,MONTMAGNY,QC     #182 EMXAT 47v4  VV44V5V545
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 50v5  5VV55V55VV
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 SMJYT 50v5  V5555VVV5V
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 49v4  54V5V5V5V5
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 49v5  555VV4VVV5
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 50v8  VVV5VVVVV5
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 50v6  VVVVV5555V
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 48v3  55VV4554V5
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 49v6  V5V4V55VVV
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 50v6  55VVVV55VV
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 49v5  5V54VV55VV
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 50v5  V555VVV5V5
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 48v6  VV5VV4V4V5
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 50v4  5VV55V555V
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 44v5  V5V1V4V4V5
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 50v4  VV5555VV55
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 50v4  V555V55VV5
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 48v4  544V5V55VV
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 EMJYT 47v0  5545445555
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 46v4  5V45V44VV4
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 50v9  VVV5VVVVVV
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 49v5  5VV4V555VV
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 50v7  5VVVV55VVV
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 49v6  5V55V4VVVV
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 EMJYT 48v4  V54VV54V55
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 50v9  VV5VVVVVVV
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 47v3  V4VV544555
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 48v6  4VVV4V55VV
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 46v2  5545444V5V
PETERS,KELSIE,UK           #166 SFJYT 49v4  V4V555VV55
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 48v6  5V544VVVVV
PIROUET,CAMERON,UK          #175 EMJYT 50v3  V555555V5V
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 50v6  55V5VV5VVV
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 50v5  55VV55VV5V
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 50v3  5V5V5V5555
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 50v6  5VVV5V5VV5
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAF 49v7  V4VVV5VVV5
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 49v5  V55VV5V45V
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 42v3  5VV444442V
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 49v2  455V55555V
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 50v10 VVVVVVVVVV
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 50v8  5V5VVVVVVV
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 49v4  V5V55545VV
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 49v4  5555V45VVV
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 EMJYT 49v3  55V55VV455
SIMONS,NELSON,BERMUDA        # 38 SMOXT 40v2  4V54V43424
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 48v3  55554V5VV4
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 50v2  V55555555V
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 49v6  5545VVVVVV
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 47v7  3VV5V4VVVV
STEWART,JORDAN,UK          #173 SMJYT 50v5  5VVV55VV55
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 39v0  4414535454
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 50v6  5VV5VVV5V5
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 45v2  55VV553444
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAF 50v8  5VV5VVVVVV
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 44v3  54V4V555V1
TORDOFF,JAMES,UK           #163 SMJYT 49v0  5555554555
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 50v7  VVVVV55VV5
TREMBLAY,PIERRE,LAVAL,QC       # 18 MMOAT 49v6  55VV5VV4VV
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 50v4  555V555VVV
TROTT,NEVILLE,BERMUDA        # 39 SMOXT 37v2  32V4V54333
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 50v5  VVV555V5V5
TUCKER,ALEX,UK            #161 EMJYT 50v6  5V5VVV55VV
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v8  VVVVV5VV5V
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 50v7  V5VVV5V5VV
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 50v9  VVV5VVVVVV
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 48v5  VVV5V545V4
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 47v3  5V54544V5V
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 46v5  34VVV5V5V4
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 48v4  VV454555VV
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 50v7  5VV5VVVV5V
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 47v3  V54454V55V
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 49v3  5555V4V55V
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 49v4  V5VVV45555
WINTER,POLLY,UK           #172 SFJYT 50v6  VV5V5V5VV5
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 46v1  5545V55444


 183 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Thu Aug 18 2016 11:29:21
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.