DCRA 2016 CFRC BRICK 600 SCORES           15 Aug 2016 17:31:19

  10 @ 600 yards, scheduled Mon 15 Aug 2016 15:38-17:31

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 47v2  5VV5545454
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 49v3  5555V54VV5
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 47v5  V444VV55VV
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 48v4  5VVV545V54
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 50v6  5V5V5VVVV5
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 50v8  5VVVVVV5VV
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 50v4  V5V5V5555V
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 EMJYT 46v2  5454V4V554
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 50v6  5V5VV5VVV5
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 50v3  5V5555VV55
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 48v4  5V45VVV554
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 46v3  55444V45VV
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 47v3  VV4554545V
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 46v0  5544545545
BREWIN,CHARLES,UK          #169 EMJYT 46v1  V445555445
BROWN,COLIN,ANCASTER,ON       # 27 MMOAF 47v3  4455VV5V45
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 48v2  5544V5V555
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 48v3  5V5V545V54
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 50v4  V55555VV5V
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v6  555VVVVV5V
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 50v4  555VV5V5V5
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 50v4  VV5V555V55
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 EMJYT 49v6  V5VV45VVV5
CHARLTON,MATT,UK           # 66 MMXXT 50v5  555V5V5VVV
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 49v4  555V5VV4V5
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 49v6  VVVV54VV55
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 49v6  54VVVV5VV5
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 48v6  VV5V44V5VV
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 46v2  5555V44V44
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 48v4  45V5V5V54V
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 SMJYT 45v1  554544454V
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 47v1  5455445V55
COWEN,CHARLES,UK           #167 EMJYT 44v6  0VVVVVV455
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 50v5  55V55VVV5V
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 50v4  V5VV5V5555
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 48v3  555V454V5V
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 43v2  4544VV5434
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 49v4  5V555VV5V4
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 50v6  V5VV55VV5V
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 49v5  5VV5VV54V5
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 46v4  44V54VVV45
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 48v4  VV545V4V55
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 48v4  V4VVV55455
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 33v0  4344342324
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 50v3  555555VV5V
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 47v0  5555554544
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 50v6  V5VV5VVV55
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 46v1  55455V5444
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 49v4  5VVV55455V
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 48v4  555V5V4VV4
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 50v5  555VVVV55V
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 49v4  V54555V5VV
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 47v1  554554V545
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 49v3  555VVV5455
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 49v5  5VV45VV5V5
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 48v3  554VV55V45
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 48v3  5V55V4545V
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 48v1  55V5545554
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 50v2  5555V5V555
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 49v9  VVVVV4VVVV
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 46v3  VV454V4455
GODDARD,HARRY,UK           #176 SMJYT 50v6  VVV5VV5V55
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 50v4  V555V5V55V
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 48v6  54V5VV4VVV
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 47v2  55445V554V
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 48v5  VVV55VV445
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 49v6  VV45V5V5VV
HARRISON,REBECCA,UK         #170 SFJYT 46v3  54V4445VV5
HART,GUY,UK             # 20 EMXXT 46v3  V55VV44544
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 43v2  5V5543344V
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 45v1  54455V4553
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 50v5  5VVVV55V55
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 46v3  444455VV5V
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 50v5  555VVVV5V5
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 44v2  544534VV54
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 48v4  4V5VV4V555
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 46v1  555445544V
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 49v7  5V4VVV5VVV
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 45v0  5455555344
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 42v0  5444454444
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 47v3  5V455454VV
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 48v4  5V5V4VV554
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 44v4  VV434VV544
JONES,CHLOE,UK            # 21 MFJXT 49v5  5V55V5V4VV
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 42v1  444454V345
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 49v8  VVVVVVV54V
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 46v3  4V4544V5V5
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 43v1  544V544444
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 44v3  V44VV45444
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 46v3  54V5V3545V
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 48v3  5VVV455554
KITSON,ROB,UK            # 19 MMXXT 48v4  5VV4555VV4
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 49v2  55VV555554
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 43v2  V4444V4544
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 47v5  5V54VVVV44
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 48v3  555V54VV54
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 46v1  555444545V
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 48v7  44VVVVVVV5
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 47v3  V54V45554V
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 45v2  4V44545V54
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 48v3  555VV4455V
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 48v1  V555455455
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 48v4  VV55454V5V
LYMAN,STEPHEN,MANOTICK,ON      # 88 EMOAT 40v2  24444V4V44
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 40v2  4V334V4453
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMXXT 50v5  55VVV55V5V
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 48v3  5VVV455455
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 50v5  5VVVVV5555
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 SMJYT 44v2  544435VV45
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 42v0  5444545443
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 50v3  5V5VV55555
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 50v7  VVV5VVV55V
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 50v5  V5VVV5V555
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 48v4  5455VVV4V5
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 46v1  V545544455
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 49v3  V4V555V555
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 49v3  555V554V5V
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 50v9  VVVV5VVVVV
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 48v2  554V4555V5
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 49v4  5V55545VVV
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 47v2  5555454V4V
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 49v5  5VVVVV5554
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 47v3  55V5445VV4
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 50v6  55VVV55VVV
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 EMJYT 48v3  5V5V4V5545
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 47v2  5554445VV5
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 50v6  V55VVVV55V
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 50v8  VV55VVVVVV
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 50v7  55VV5VVVVV
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 48v4  5V5VV4V545
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 EMJYT 47v5  V454V5VVV4
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 49v2  55555554VV
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 48v3  4VVV554555
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 49v7  VVVV5V4VV5
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 45v1  55445V4445
PETERS,KELSIE,UK           #166 SFJYT 48v4  V545V5VV54
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 49v2  5545555V5V
PIROUET,CAMERON,UK          #175 EMJYT 47v3  VV5545454V
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 50v5  VV55VV55V5
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 50v8  VV5VVVV5VV
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 49v6  V5V455VVVV
REDSTONE,PETER,CALGARY,AB      # 47 EMOAT 48v4  545V45VVV5
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 49v4  555VV55VV4
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAF 49v7  VVV455VVVV
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 45v1  544V554454
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 48v2  V555544V55
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 49v5  5455VVVV5V
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 50v6  5VV5V5VVV5
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 50v8  55VVVVVVVV
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 50v4  55V55VVV55
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 50v4  5V555VV5V5
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 EMJYT 48v3  5V55445VV5
SIMONS,NELSON,BERMUDA        # 38 SMOXT 42v0  4354544454
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 49v3  V5VV455555
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 49v4  5V555V45VV
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 49v4  V554VV555V
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 49v5  V4V55VV5V5
STEWART,JORDAN,UK          #173 SMJYT 50v5  55VV55VV5V
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 48v4  554V54V5VV
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 50v9  5VVVVVVVVV
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 48v1  555V555445
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAF 50v6  VV5V55V5VV
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 49v4  55VV54V55V
TORDOFF,JAMES,UK           #163 SMJYT 47v1  5545V55544
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 49v3  5VV5555V54
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 43v3  V55V0455V4
TROTT,NEVILLE,BERMUDA        # 39 SMOXT 40v1  343344455V
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 48v5  VV55V5V4V4
TUCKER,ALEX,UK            #161 EMJYT 49v6  V5VVV5V45V
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v7  5VVVVV5V5V
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 49v4  55V55V5V4V
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 50v7  VV5VV5V5VV
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 49v2  55VV555455
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 48v3  545554VVV5
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 47v4  5V54VVV544
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 46v2  54544V55V4
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 49v6  VV55V45VVV
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 46v2  V45444555V
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 37v1  0554342V54
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 42v1  4V55553244
WINTER,POLLY,UK           #172 SFJYT 49v3  V55V55554V
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 46v1  V554455544


 182 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Mon Aug 15 2016 17:31:19
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.