DCRA 2016 CFRC BRICK 500 SCORES           15 Aug 2016 13:32:09

  10 @ 500 yards, scheduled Mon 15 Aug 2016 08:00-11:13

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 49v6  V5V5V5VV4V
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 46v1  55554V4544
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 47v4  V445V4V55V
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 47v5  VVV55V44V4
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 50v6  5555VVVVVV
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 50v8  5VVVVVVV5V
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 48v2  V5555445V5
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 EMJYT 49v7  VVV5VV54VV
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 49v5  V55V5VV5V4
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 50v6  5V55VVVVV5
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 50v6  5V5VVV55VV
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 50v2  5V555V5555
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 48v4  55VVV4V455
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 47v2  55554VV544
BREWIN,CHARLES,UK          #169 EMJYT 49v5  5545VV5VVV
BROWN,COLIN,ANCASTER,ON       # 27 MMOAF 50v7  V5V55VVVVV
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 50v3  5V55VV5555
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 48v2  55554V455V
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 50v4  V5555V55VV
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v7  V5VVVV55VV
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 49v6  5VV5V5V4VV
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 43v4  4VV05554VV
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 EMJYT 50v5  5VV5VV55V5
CHARLTON,MATT,UK           # 66 MMXXT 49v3  555V545V5V
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 50v4  5V5V55VV55
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 49v7  55VVVV4VVV
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 49v3  5V55V455V5
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 48v2  V5555V5544
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 49v4  5V455VV5V5
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 50v10 VVVVVVVVVV
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 SMJYT 50v4  V555VV55V5
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 49v3  5555VVV554
COWEN,CHARLES,UK           #167 EMJYT 48v1  5554V55455
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 50v7  VV555VVVVV
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 48v2  555VV54455
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 50v7  VV5VVVV5V5
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 48v4  55VV55V4V4
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 48v4  45545VVVV5
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 50v2  55555VV555
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 49v5  5VV5V5V4V5
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 46v0  5454545554
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 49v6  VV45V5VV5V
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 50v5  VV555VV5V5
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 38v1  52334444V4
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 49v6  5VV5VV4V5V
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 47v3  V455V4V455
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 50v10 VVVVVVVVVV
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 48v3  55VV55V454
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 47v4  V5VV54V454
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 48v7  V4VVVVV54V
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 48v6  V454VV5VVV
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 49v8  5V4VVVVVVV
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 44v2  5454VV4444
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 49v5  V5V545VV5V
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 49v6  555VVVVVV4
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 48v2  5V5555454V
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 47v2  5V5455544V
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 48v2  5V4555V545
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 50v2  5555V555V5
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 48v2  55455V545V
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 46v0  5545444555
GODDARD,HARRY,UK           #176 SMJYT 48v4  4VV55V554V
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 48v4  5VV5544V5V
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 47v4  4V5V4V45V5
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 48v2  5V5555V445
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 48v4  VVV545V545
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 48v3  5V45V55V45
HARRISON,REBECCA,UK         #170 SFJYT 49v4  55V5V4VV55
HART,GUY,UK             # 20 EMXXT 46v3  455VV444V5
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 48v6  5VV5V4VVV4
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 41v0  5444434544
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 49v4  5V5VV4555V
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 47v2  5554554VV4
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 47v1  5555454V54
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 48v4  55V5544VVV
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 46v2  544VV55544
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 50v7  VV5VVV5VV5
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 43v5  55VVVV44V0
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 47v2  5455544V5V
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 46v3  VV44V45455
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 49v5  V5VV5V45V5
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 50v2  555VV55555
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 45v0  5444455545
JONES,CHLOE,UK            # 21 MFJXT 50v4  5555VV5VV5
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 45v1  54V5554444
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 50v4  5V5V5V555V
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 47v3  5445V5V45V
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 48v2  5554V55V54
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 48v3  555V4VV554
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 48v4  5V54VV455V
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 49v4  VV55VV4555
KITSON,ROB,UK            # 19 MMXXT 49v6  5V5VV4VV5V
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 50v6  55VVVVV5V5
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 49v3  545V5V555V
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 48v1  555555454V
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 49v2  V555555V45
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 50v7  VVV55V5VVV
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 48v7  5VVVV4VVV4
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 49v7  VVVV4V55VV
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 47v3  5V55V5V444
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 47v0  5545455554
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 47v2  V455455V54
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 48v6  5V44VVVV5V
LYMAN,STEPHEN,MANOTICK,ON      # 88 EMOAT 48v3  5454V5V5V5
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 45v2  V44V455544
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMXXT 48v6  V5VVV4V5V4
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 48v4  5445VV5VV5
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 49v7  4V5VV5VVVV
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 SMJYT 50v7  5VVVV55VVV
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 46v3  V4V554445V
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 50v3  V5V5V55555
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 50v7  5V5VVVVVV5
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 50v7  VVV5VV5VV5
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 50v5  555VVVV55V
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 48v3  5V55V44V55
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 47v2  55555444VV
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 50v4  5VV55555VV
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 50v4  55V5VVV555
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 50v3  5V55555VV5
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 49v6  VV554V5VVV
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 48v3  55454V5V5V
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 50v4  55VV5555VV
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 48v4  5V455VVV45
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 50v7  V5V5V5VVVV
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 EMJYT 48v6  4VVVV54V5V
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 43v5  5VV504VV4V
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 50v7  VVV5VVVV55
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 50v5  5VV5VV55V5
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 50v6  VV5555VVVV
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 49v3  55VV555V45
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 EMJYT 45v2  544V54445V
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 47v4  V54454VVV5
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 48v6  VVVV4VV554
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 50v4  5V55VV55V5
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 42v2  V444544V43
PETERS,KELSIE,UK           #166 SFJYT 48v4  VV5545VV45
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 49v4  VVV5455V55
PIROUET,CAMERON,UK          #175 EMJYT 48v4  45V5V545VV
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 49v6  VVV4V55V5V
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 50v5  V5V5V5V55V
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 47v4  VV5V25V555
REDSTONE,PETER,CALGARY,AB      # 47 EMOAT 48v1  554455555V
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 50v8  5VVVVVV5VV
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAF 50v9  VVVVV5VVVV
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 48v2  5V55V55454
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 47v3  V554V5V445
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 49v4  V55V555V4V
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 50v8  VV5V5VVVVV
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 50v6  V55VVVVV55
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 50v7  5VVVV5V5VV
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 49v3  VVV5555554
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 EMJYT 49v3  55VV554V55
SIMONS,NELSON,BERMUDA        # 38 SMOXT 46v3  V544V4554V
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 48v4  VV5V55V544
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 48v1  55555V4455
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 49v7  V5VV4VV5VV
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 50v6  55VV5VVVV5
STEWART,JORDAN,UK          #173 SMJYT 46v3  5V4V45445V
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 44v1  4V44455544
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 50v4  555VVV5V55
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 46v2  544545V45V
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAF 50v8  V5VVVVVV5V
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 44v6  V0V4V5V5VV
TORDOFF,JAMES,UK           #163 SMJYT 47v2  555V54445V
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 47v2  V55454455V
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 49v3  5V555VV554
TROTT,NEVILLE,BERMUDA        # 39 SMOXT 35v0  2434334444
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 50v6  5V5VV55VVV
TUCKER,ALEX,UK            #161 EMJYT 48v4  VV55V45V54
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v7  V5VVVV5VV5
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 50v7  5VVVV5VV5V
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 50v7  V55VVV5VVV
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 46v4  5VV5V4444V
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 39v2  54044V44V4
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 49v6  5VVV554VVV
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 45v0  5445544554
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 47v5  5V45V4VVV4
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 46v1  5545V55444
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 47v2  V4445555V5
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 48v2  5V5454V555
WINTER,POLLY,UK           #172 SFJYT 49v6  VVVV4555VV
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 50v7  VVV5V5V5VV


 182 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Mon Aug 15 2016 13:32:09
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.