DCRA 2016 CFRC TILTON 600 SCORES          14 Aug 2016 14:54:42

  10 @ 600 yards, scheduled Sun 14 Aug 2016 09:00-12:13

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 49v4  V5V55V55V4
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 47v5  V544V4VV5V
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 49v5  5VV5V455VV
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 50v7  55VVVV5VVV
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 50v6  5VVVV55V5V
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 49v5  4VV5VVV555
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 48v3  555V5VV544
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 SMJYT 49v4  5V5555VVV4
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 49v7  V455VVVVVV
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 48v3  V5V5545V54
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 49v7  VV5VVVV4V5
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 47v3  544V4V5V55
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 48v3  555VV4V545
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 48v1  5555V55454
BREWIN,CHARLES,UK          #169 SMJYT 44v2  V54454V453
BROWN,COLIN,ANCASTER,ON       # 27 MMOAT 48v3  55V5445V5V
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 49v2  V555455V55
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 44v3  5444V444VV
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 47v3  4V55V445V5
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v6  VV5V5VV5V5
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 50v3  55V5555V5V
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 49v5  V5V4VV55V5
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 SMJYT 49v2  555554V55V
CHARLTON,MATT,UK           # 66 MMXXT 49v6  5VVV45VV5V
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 50v7  VV5VVVV55V
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 48v6  V4V5V5VVV4
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 47v2  V545V44555
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 50v4  5V5VV5555V
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 48v4  VV45V5V455
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 49v4  55VV54V55V
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 EMJYT 49v6  5V54VVVVV5
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 47v5  45V54VVV4V
COWEN,CHARLES,UK           #167 SMJYT 49v6  VV5VV5VV45
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 49v3  V5VV555455
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 47v4  55V45V4VV4
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 48v1  555V455554
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 46v1  5V44455554
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 46v3  4454V4VV55
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 50v6  V555VVVV5V
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 49v4  5V5554V5VV
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 46v2  5544454VV5
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 48v3  VVV5454555
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 48v5  554VVVV5V4
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 42v1  V455335444
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 50v2  5555555V5V
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 50v3  555V5VV555
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 49v5  V54VV55VV5
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 48v2  555445VV55
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 48v5  V5V454VV5V
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 48v6  5VV4VV4V5V
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 47v2  4V5V455455
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 49v3  5V55V45V55
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 49v5  V5V45V5VV5
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 48v4  V54545VVV5
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 44v2  V454452V55
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 47v3  5445VV545V
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 49v3  VV455V5555
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 44v1  34455554V4
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 46v3  5V5VV54345
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 48v4  V5V554VV54
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 46v1  5545544V54
GODDARD,HARRY,UK           #176 EMJYT 47v2  4V555V5445
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 50v5  5VV5VV5V55
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 48v4  5V5544VVV5
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 47v6  VV4V4VV4V5
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 49v2  555V5545V5
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 50v3  V55555V55V
HARRISON,REBECCA,UK         #170 EFJYT 45v3  45V5VV4444
HART,GUY,UK             # 20 MMXXT 47v4  5V4V45V4V5
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 46v3  55544VV44V
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 45v3  3V5VV54355
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 49v4  VV455555VV
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 50v5  VV55V5V5V5
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 49v5  VVVV55V554
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 43v3  4VV4534V53
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 48v2  4555VV4555
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 48v3  545V4VV555
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 49v5  5VV5455VVV
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 47v1  555554544V
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 46v2  5V543V5545
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 46v5  4V43VV55VV
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 45v1  245555545V
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 43v1  54445V4444
JONES,CHLOE,UK            # 21 EFJXT 50v3  V555555V5V
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 46v2  V5V4555354
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 49v4  55VVVV4555
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 45v1  445545454V
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 43v2  34255V455V
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 46v0  5544554545
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 46v1  55454445V5
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 45v2  55VV444544
KITSON,ROB,UK            # 19 EFJXT 47v2  554VV44555
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 49v1  555555545V
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 47v4  VV5455V44V
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 46v2  54545V4V45
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 49v2  55V455V555
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 43v1  44V4444554
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 47v6  V5VV4V44VV
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 48v4  V555VV45V4
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 46v1  555455453V
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 47v3  V554455V4V
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 46v3  V45554V4V4
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 47v2  5V4554545V
LYMAN,STEPHEN,MANOTICK,ON      # 88 EMOAT 44v2  5V45V43544
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 43v4  V5V1454VV4
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMXXT 49v6  5V4VVV5VV5
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 44v1  5V43554454
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 49v4  55VVV5V455
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 EMJYT 49v3  V54555V55V
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 46v2  5444555V4V
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 47v2  555V54454V
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 50v7  VVV555VVVV
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 50v6  VV5V5VV5V5
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 48v3  5V45V45V55
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 45v2  534V54545V
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 48v4  V5455VVV45
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 48v5  5VV5V544VV
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 50v4  555VV5VV55
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 48v2  5V4V555455
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 50v6  V5VV5VV5V5
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 47v1  5V45455545
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 50v5  5VV5V55VV5
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 46v0  5455544545
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 50v4  V5555VVV55
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 SMJYT 48v4  VV545V5V54
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 42v1  V344444554
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 49v5  V545VV5VV5
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 50v5  5VV5555VVV
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 50v6  5VVV55V5VV
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 47v3  V5455VV445
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 SMJYT 48v2  5555V445V5
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 48v3  4V4555VV55
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 48v2  554V5455V5
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 47v2  555V54445V
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 42v1  545V344444
PETERS,KELSIE,UK           #166 EFJYT 48v3  5VV454V555
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 48v8  VVVV44VVVV
PIROUET,CAMERON,UK          #175 SMJYT 47v3  55543V5VV5
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 49v4  5VVV5554V5
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 48v6  V5VVV45V4V
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 47v3  5V4VV45455
REDSTONE,PETER,CALGARY,AB      # 47 EMOAT 44v0  4554345554
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 49v4  V555VV45V5
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAT 49v4  5VV55VV554
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 46v1  5555553V35
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 43v0  5355454444
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 49v7  VVVVV54VV5
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 49v8  V5VV4VVVVV
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 50v4  55555V5VVV
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 48v3  V55V44V555
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 49v4  V5V455V5V5
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 SMJYT 43v2  3454V444V5
SIMONS,NELSON,BERMUDA        # 38 SMOXT 37v1  V524435522
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 46v4  5V54V44V4V
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 49v6  4V5V5VVVV5
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 49v4  VV55V455V5
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 50v8  5VVVVV5VVV
STEWART,JORDAN,UK          #173 EMJYT 49v4  VVV45V5555
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 47v1  55545454V5
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 50v7  V55VVV5VVV
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 47v2  554V45V545
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAT 44v6  04VV5V5VVV
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 48v1  555V545455
TORDOFF,JAMES,UK           #163 EMJYT 48v2  VV45555554
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 48v3  V55V54455V
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 49v4  V554VV555V
TROTT,NEVILLE,BERMUDA        # 39 SMOXT 42v1  25544V4454
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 50v6  VV5VVVV555
TUCKER,ALEX,UK            #161 SMJYT 49v4  V4V55V555V
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v4  55VVVV5555
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 50v3  5555V555VV
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 46v3  5V4V4V4455
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 45v1  V545444545
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 47v1  5555445V54
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 50v2  555555V55V
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 45v4  V4V54V453V
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 48v4  VVV5V55454
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 47v3  VV44V55554
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 45v1  54V4554544
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 46v3  V5V54V5435
WINTER,POLLY,UK           #172 EFJYT 47v4  5VV4V544V5
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 48v1  5V55544555


 182 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Sun Aug 14 2016 14:54:42
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.