DCRA 2016 CFRC FCNC - Canadian F-Class Grand    21 Aug 2016 09:51:26

   consisting of FCNC 900-1    15 @ 900 M 
          ARMY/NAVY (F)   20 @ 900 M 
          OTTAWA REGT (F)  15 @ 800 M 
          FCNC Final    20 @ 900 M 
          LR CHAL I (F)   15 @ 900 M 
          LR CHAL II (F)  10 @ 700 M 
          LR CHL III (F)  15 @ 800 M 
          LR CHL IV (F)   15 @ 900 M 

          F-O COMPETITORS

  PRIZE  POS. NAME    [HPS 625v125]      NO. ATTR  SCORE

        1. KOVAN,EMIL,USA            #444 MMXXO 611v61
        2. BALOLIA,SHIRAZ,USA          #315 MMXXO 611v61
        3. DRAGGOO,DWAYNE,USA          #311 MMXXO 608v44
        4. GOSNELL,DAVID,USA          #442 MMXXO 605v64
        5. COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #454 MMXAO 604v55
        6. NAGEL,DON,USA            #317 MMXXO 604v51
        7. VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #447 MMXXO 604v49
        8. MURPHY,JIM,USA            #334 MMOXO 603v38
        9. SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #460 MMXAO 602v62
       10. WALDNER,CAL,WHITE CITY,SK      #443 MMXAO 602v60
       11. BARTHOLOME,LARRY,USA         #304 MMOXO 602v50
       12. OGG,GORDON,WATERLOO,ON        #314 MMXAO 602v46
       13. ADAMS,KENNY,USA           #457 MMXXO 601v63
       14. MYERS,JOHN,USA            #303 MMXXO 601v60
       15. DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #441 MMXAO 600v49
       16. GOODY JR,RICHARD,USA         #326 MMXXO 599v58
       17. LANGE,WALTER,USA           #342 MMOXO 598v55
       18. HUDSON,ADRI MICHAEL, SOUTH AFRICA  #453 MMXXO 598v52
       19. DU PLESSIS,JACOBUS HUBNER, SOUTH AFR #449 MMXXO 598v50
       20. SEBOLD,ROBERT,USA          #324 MMXXO 598v48
       21. BIGGS,DANNY J,USA          #319 MMOXO 597v56
       22. V D WESTHUIZEN,DAVID STEFANUS, S AFR #451 MMXXO 597v50
       23. SCULLY,PATRICK,USA          #318 MMXXO 597v47
       24. THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #355 MMXAO 597v47
       25. HARP,STEVE,USA            #358 MMXXO 597v42
       26. HILL,KEVIN,USA            #332 MMXXO 597v42
       27. WEIL,KEITH,USA            #306 MMXXO 596v46
       28. TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #308 MMXAO 596v41
       29. JENSEN,RICHARD,USA          #464 MMXXO 596v41
       30. LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #463 MMXAO 595v44
       31. BRAMLEY,DAN,USA           #312 MMXXO 594v49
       32. KENT,DAVID,UK            #336 MMXXO 594v45
       33. LANEY,JAMES,USA           #329 MMXXO 593v52
       34. RHEEDER,JACO,SOUTH AFRICA      #448 MMXXO 593v50
       35. ROBERTSON,GEORGE,USA         #301 MMOXO 593v45
       36. GALLAGHER,MICHELLE,USA        #493 MFXXO 593v43
       37. V D WESTHUIZEN,MIKHAIL CRAIG, S AFR #450 MMMXO 593v43
       38. RANKIN,WADE,USA           #307 MMXXO 592v49
       39. BRAZIL,BARRY,USA           #455 MMXXO 592v42
       40. ZOCK,STEVEN,USA           #331 MMXXO 592v34
       41. WALKER,ROBERT,USA          #320 MMXXO 591v44
       42. GAGNON,KEVIN,SHERBROOKE,QC      #462 MMXAO 590v52
       43. LANG,REINHARD,GERMANY        #353 MMXXO 590v51
       44. MEAD,ROBERT,USA           #338 MMOXO 590v49
       45. TRAYLOR,JEFF,USA           #369 MMXXO 590v35
       46. V D WESTHUIZEN,COENRAD,SOUTH AFRICA #452 MMXXO 589v52
       47. AMBROSE,MARSHAL,MISSION,BC      #339 MMXAO 589v51
       48. ROSENTHAL,ALLAN,USA         #333 MMXXO 589v46
       49. PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #328 MMXAO 589v45
       50. BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #341 MMXAO 589v42
       51. PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #366 MMJAO 589v40
       52. BOUCHER,GUILLAUME,STE-MARGUERITE,QC #348 MMXAO 589v40
       53. THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #356 MMXAO 589v38
       54. CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #322 MMXAO 588v40
       55. MCGOWAN,CRAIG,AUSTRALIA       #345 MMXXO 587v41
       56. ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #354 MMXXO 587v37
       57. AMBER,JOHN (ANDY),USA        #335 MMOXO 587v35
       58. HEIL,MANFRED,GERMANY         #351 MMXXO 587v28
       59. DICKERMAN,KENNETH,USA        #323 MMXXO 586v46
       60. LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #357 MMXAO 586v35
       61. CHIAPPINELLI,EMANUELE,USA      #361 MMOXO 585v40
       62. IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #305 MMJAO 580v39
       63. BLAKE,JEFF,USA            #360 MMXXO 579v45
       64. SOLOMON,BRET,USA           #363 MMXXO 576v43
       65. LIEBENBERG,PAUL,USA         #340 MMXXO 576v29
       66. IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #465 MMXXO 575v34
       67. FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #316 MMXAO 572v39
       68. DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #365 MMXAO 572v36
       69. DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #446 MMXXO 570v39
       70. TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #350 MMOAO 569v38
       71. ZHOLNERCHYK,VOLODYMYR,UKRAINE    #466 MMXXO 567v31
       72. CARPENTER,DALE,USA          #313 MMXXO 564v27
       73. THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #302 MMXAO 564v25
       74. RUSNAK,GEORGE,USA          #347 MMXXO 563v29
       75. HOLTZHAUER,FRANCIS,USA        #368 MMOXO 563v24
       76. HACHINSKY,DAVID,USA         #370 MMXXO 557v25
       77. HAUSLER,JENNI,AUSTRALIA       #346 MFXXO 556v29
       78. SIGLER,JOHN,USA           #321 MMOXO 549v25
       79. DECHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC    #349 MMXAO 548v29
       80. TWARDOWSKI,ZBIGNIEW,ON        #367 MMXAO 548v25
       81. MELLING,RIC,HONG KONG        #461 MMXAO 535v26
       82. EBRAHIM,AZIZ,TORONTO,ON       #473 MMXAO 521v22
       83. MANSOOR,ELY,RICHMOND HILL,ON     #456 MMXAO 515v19
       84. HALL,DON,RICHMOND,ON         #337 MMOXO 513v22
       85. BOCK,ROBERT,USA           #325 MMOXO 505v49
       86. PRASLICK,EMIL,USA          #458 MMXXO 501v41
       87. TOMPKINS,MIDDLETON,USA        #364 MMOXO 494v45
       88. SYLMAN,ELLIOT,THORNHILL,ON      #459 MMXAO 489v10
       89. ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #352 MMXXO 485v25
       90. KOKOSZKA,DAVID,USA          #343 MMXXO 484v30
       91. MACWILLIAM,SCOTT,SAULT STE MARIE,ON #344 MMXAO 473v31
       92. GUNTER,JOHN,USA           #359 MMOXO 423v21
       93. PASTOR,BOB,USA            #362 MMXXO 331v17
       94. NIEUWOUDT,HERMIAS,SOUTH AFRICA    #445 MMXXO 249v12
       95. COCHRANE,JEFF,USA          #330 MMXXO 192v15
       96. HOLLAND,MARK,USA           #310 MMXXO 177v9

          F-F COMPETITORS

  PRIZE  POS. NAME    [HPS 625v125]      NO. ATTR  SCORE

        1. CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #390 MMXAF 611v61
        2. CHOU,WILL,AURORA,ON         #389 MMXAF 607v58
        3. LENTZ,DANIEL,USA           #412 MMXXF 594v34
        4. HOGG,TRACY,USA            #440 MMXXF 593v41
        5. BURTON,ROBBY,USA           #401 MMXXF 591v44
        6. KELLEY JR,PHILIP,USA         #420 MMXXF 591v43
        7. KAHNERT,PAUL,MARKHAM,ON       #383 MMXAF 591v36
        8. PERRY,LAURA,USA           #436 MFXXF 590v46
        9. SHCHERBAKOV,YEVGEN,UKRAINE      #395 MMXXF 590v39
       10. BERRY,ELLIS,USA           #378 MMXXF 589v39
       11. GROSS,RAYMOND,USA          #407 MMXXF 588v36
       12. DROELLE,JOHN,USA           #415 MMXXF 587v40
       13. WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #421 MMXAF 586v36
       14. BOYER,DOUG,USA            #410 MMOXF 585v36
       15. RODGERS,DEREK,USA          #388 MMXXF 584v42
       16. SHELLEY III,EDWARD,USA        #392 MMOXF 583v41
       17. GRISSOM,JAMES,USA          #426 MMXXF 583v36
       18. FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #399 MMXXF 583v35
       19. HITTLE JR,JAMES,USA         #405 MMXXF 582v37
       20. RORER,JEFFREY,USA          #374 MMXXF 580v34
       21. PIERCE,JOHN,USA           #425 MMOXF 578v40
       22. BARANOV,SERGIY,UKRAINE        #396 MMXXF 578v36
       23. MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #482 MMXAF 577v50
       24. FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #391 MMXAF 577v48
       25. DENEKAMP,GREG,USA          #424 MMXXF 576v40
       26. RALSTON,RONALD,USA          #486 MMXXF 574v38
       27. CONRATH,DAVID,USA          #477 MMXXF 574v31
       28. GAMBLING,SIMON,UK          #417 MMXXF 573v45
       29. HITTLE,THOMAS,USA          #408 MMXXF 573v30
       30. POHLABEL,DANIEL,USA         #385 MMOXF 573v29
       31. KLEMM,IAN,USA            #404 MMXXF 572v32
       32. IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #373 MMXAF 572v28
       33. PHILLIPS,PAUL,USA          #489 MMXXF 571v35
       34. PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #397 MMXAF 571v28
       35. FULMER,MORGEN,USA          #422 MFJXF 570v33
       36. LITZ,BRYAN,USA            #475 MMXXF 570v33
       37. SCOTT,SIERRA,USA           #433 MFXXF 570v32
       38. KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #382 MMXAF 570v32
       39. VIELE,GENE,USA            #414 MMXXF 570v30
       40. BARNHART,ALAN,USA          #478 MMXXF 569v29
       41. TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #429 MMXAF 568v29
       42. SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #403 MMXAF 567v38
       43. KNICKERBOCKER,REBECCA,USA      #409 MFXXF 566v29
       44. FULMER,SCOTT,USA           #423 MMXXF 565v31
       45. HARKINS,PAUL,UK           #418 MMXXF 565v29
       46. REID,WENDY,HALIFAX,NS        #411 MFXAF 563v31
       47. MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #430 MMXAF 563v30
       48. WEBBER,ANDREW,HALIFAX,NS       #427 MMXAF 563v26
       49. OSADCHYI,SERGII,UKRAINE       #394 MMXXF 563v23
       50. CANDY,IAN,TORONTO,ON         #372 MMXAF 562v25
       51. TEO,JERRY,SUMMERLAND,BC       #432 MMXAF 562v24
       52. BASTARACHE,PAUL,BOUCTOUCHE,NB    #387 MMXAF 561v30
       53. KYLE,KEN,MONCTON,NB         #379 MMXAF 560v28
       54. SMITH,ROBERT,PARSONS POND,NL     #419 MMXAF 559v23
       55. ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #490 MMXXF 558v31
       56. WOLF,MATT,MASCARENE,NB        #413 MMXAF 558v26
       57. BEZEAU,FRANCIS,LAMEQUE,NB      #393 MMXAF 557v31
       58. GALLOWAY,ROBERT,ROCKY MTN HSE,AB   #398 MMXAF 557v26
       59. MCDONALD,BILL,WESTMEATH,ON      #381 MMXAF 556v28
       60. HARRY,DAVE,SHERWOOD PARK,AB     #483 MMXAF 554v28
       61. BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #402 MMXAF 553v26
       62. MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #481 MMXAF 551v24
       63. SCHWARTZKOPF,MATTHEW,USA       #488 MMXXF 550v26
       64. WATTS,BILL,CALGARY,AB        #479 MMXAF 550v26
       65. IWANOCHKO,MARK,ETOBICOKE,ON     #494 MMXAF 550v24
       66. WU,JIAN,STRATFORD,PE         #484 MMXAF 550v24
       67. LITZ,WILLIAM,USA           #474 MMXXF 549v40
       68. BUXTON,LANE,USA           #487 MMXXF 549v34
       69. DE BEER,GERT JACOBUS,SOUTH AFRICA  #471 MMXXF 549v30
       70. GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #468 MMXXF 549v23
       71. PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #480 MMXAF 547v31
       72. NIKOLAIEV,OLEKSANDR,UKRAINE     #327 MMXXF 547v27
       73. RICCI,PETER,USA           #384 MMOXF 546v27
       74. MILANUK,MONTE,USA          #406 MMXXF 546v27
       75. MELDRUM,SHAUN (JOEY),AUSTRALIA    #400 MMXXF 546v23
       76. ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #371 MMXAF 544v26
       77. VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #470 MMXXF 544v17
       78. VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #469 MMXXF 543v27
       79. JENSEN,RILEY,USA           #491 MFJXF 541v32
       80. WARDLOW,JEFF,DRAYTON VALLEY,AB    #386 MMXAF 539v26
       81. SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #467 MMXAF 539v20
       82. GORE,RICHARD,USA           #439 MMXXF 537v25
       83. SPENST,DARCY,CARSTAIRS,AB      #431 MMXAF 537v22
       84. CRUZ,TRISLAM,USA           #434 MMXXF 532v14
       85. STRASAVICH,TODD,USA         #472 MMXXF 523v19
       86. VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #476 MFJAF 513v27
       87. PLUNKETT,ROBERT (MIKE),USA      #376 MMXXF 508v28
       88. DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #492 MMXXF 500v17
       89. PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #375 MMXAF 471v21
       90. CONLON,FRANCIS,USA          #438 MMXXF 426v14
       91. HAYES,CHARLES,USA          #485 MMOXF 385v20
       92. O'CONNOR,DERMOT,IRELAND       #380 MMXXF 383v16
       93. DUGAS,JOSEPH,USA           #435 MMOXF 378v11
       94. REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       #437 MMOAF 371v18
Return to index of aggregates
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Sun Aug 21 2016 09:51:26
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.